Elisa Kirja: Tietosuojakäytäntö - Elisa ja Saunalahti asiakaspalvelu

Elisa Kirja: Tietosuojakäytäntö

Elisa Kirja tietosuojakäytäntö
Elisa Kirja Integritetspolicy
The Elisa Kirja Privacy Policy

Elisa Kirja tietosuojakäytäntö

Elisalle tärkeitä perusarvoja ovat asiakastietojen ja viestinnän luottamuksellisuus sekä asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen kaikessa sen toiminnassa. Noudatamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Elisa rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoittaa itsestään rekisteröitymisen yhteydessä. Elisa voi rekisteröidä henkilötietolain mukaisesti myös muita tietoja asiakkaista. Tietoja voidaan käsitellä ja käyttää Palveluun liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan sekä Elisan ja sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaamiseen Asiakastietojen perusteella Elisan Palveluun liittyvien www-sivujen tai muiden Elisan viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Edellisestä sanotusta poiketen Asiakkaan ja Elisan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Elisa voi kerätä asiakkaan henkilötunnuksen sekä yhdistää Asiakastiedot ja sisällöissä olevat tunnistetiedot sekä säilyttää näitä tietoja.

Elisa voi kerätä tietoja verkkosivustojen ja sovellusten käytöstä evästeiden tai vastaavien tekniikoiden avulla, ja Elisan palvelimet voivat kerätä vastaavia tietoja, kun käyttäjä on kirjautuneena verkkosivustoon tai sovellukseen. Verkkosivuston tai sovelluksen ominaisuuksista riippuen nämä tiedot voivat olla nimettömiä tai ne voidaan liittää käyttäjään.

Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käyttö

Palvelun sisällön käytön helpottamiseksi, nopeuttamiseksi ja seuraamiseksi Asiakkaan tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies") tai Asiakkaan käyttöönottaman sovelluksen osana voi olla jokin muu vastaava tekniikka, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Asiakas on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme Asiakas on selannut, mitä selainta Asiakas käyttää, mikä on Asiakkaan näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Asiakkaan tietokoneen IP-osoite eli mistä Internet -osoitteesta Asiakkaan lähettämät tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Nämä eivät vahingoita Asiakkaan tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden tai vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on auttaa analysoitaessa Palvelua mahdollisten parannuskohteiden havaitsemiseksi ja kehitettäessä Palvelua entistä paremmaksi. Lisäksi Palvelun tuottaja sekä yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä tai vastaavia tekniikoita Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Palvelun tuottaja ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös Asiakkaan kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli tallentamista. Asiakas hyväksyy, että evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toiminnallisuuteen tai estää Palvelun käytön.

 

Elisa Kirja Integritetspolicy

Viktiga grundläggande värden för Elisa är sekretess för kunduppgifter och kommunikation samt integritetsskydd för kunderna i all vår verksamhet. Vi följer lagstiftningen i Finland, myndigheternas föreskrifter och anvisningar samt god informationshanteringssed i behandlingen av våra kunders personuppgifter.

Elisa registrerar de uppgifter Kunden lämnar om sig själv vid registreringen. Elisa kan även registrera andra uppgifter om kunderna i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kan bearbetas och användas för ändamål som avser Innehållstjänsten, forskningsverksamhet, för att utifrån Kunduppgifterna rikta Elisas och dess samarbetspartners reklam och direkta marknadsföring via Elisas webbsidor i anslutning till Innehållstjänsten eller Elisas andra medier eller tjänster utan att lämna ut personuppgifter till utomstående. Med avvikelse från det ovan sagda kan Elisa till leverantörerna av det tekniska innehållsskyddet förmedla sådana uppgifter om Kunden som behövs för verifieringen av Kundens nyttjanderätt så att Kunden kan använda Innehållstjänsten. För att fullgöra Kundens och Elisas rättigheter och skyldigheter kan Elisa med avvikelse från det ovan sagda samla in kundens personbeteckning samt länka Kunduppgifterna och identifieringsuppgifterna i innehållet samt bevara sådan information.

Elisa kan samla in information om användningen av webbplatser och appar med hjälp av kakor eller liknande tekniker, och Elisas servrar kan samla in liknande information när användaren är inloggad på webbplatsen eller i appen. Beroende på funktionerna på webbplatsen eller i appen kan dessa uppgifter vara anonyma eller kopplas till användaren.

Användningen av cookies eller motsvarande tekniker

För att underlätta, påskynda och följa upp användningen av innehållet i Innehållstjänsten kan s.k. kakor (”cookies”) sporadiskt överföras till Kundens dator eller en motsvarande teknik ingå i en app som Kunden tagit i bruk, med vars hjälp man kan samla in uppgifter om hur och när Innehållstjänsten används, till exempel från vilken sida Kunden har kommit till Innehållstjänsten, när och vilka av våra webbsidor Kunden har bläddrat i, vilken webbläsare Kunden använder, vilken resolution Kunden har på sin skärm och vilket operativsystem Kunden använder samt IP-adressen till Kundens dator, dvs. från vilken webbadress uppgifter som Kunder sänder kommer och var de tas emot. Dessa skadar inte Kundens datorer eller filer.

Syftet med användningen av kakor eller liknande tekniker är att Innehållstjänsten ska kunna analyseras för att identifiera potentiella förbättringar och göra Innehållstjänsten ännu bättre. Dessutom kan Elisa samt dess samarbetspartner utnyttja kakor eller liknande tekniker vid den statistiska uppföljningen av antalet besökare i Innehållstjänsten. Elisa och dess samarbetspartner kan använda information som samlats in med hjälp av kakor och liknande tekniker också till att producera riktad reklam utifrån Kundens intressen.

Kunden har möjlighet att blockera användningen av kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren så att den inte tillåter att de sparas. Kunden accepterar att blockeringen av kakor eller andra liknande tekniker kan påverka Innehållstjänstens funktion eller blockera användningen av Innehållstjänsten.

 

The Elisa Kirja Privacy Policy

Basic values important to Elisa include the confidentiality of customer data and communication, as well as protecting the privacy of customers in all of the company's operations. When handling our customers’ personal data, we follow Finnish legislation, orders and instructions from the authorities and good data processing practices.

Elisa registers information that the Customers provides about themselves during registration. Elisa can also register other information about customers according to the Personal Data Act. The information can be processed and used for purposes related to the Content service, for research activities, and for directing advertising and direct marketing from Elisa and its business partners based on customer information through Elisa's webpages related to the Content service or Elisa's other services and means of communication, without delivering any personal data to an outside party. Regardless of the above, Elisa may submit information to technical content protection suppliers concerning the Customer that is necessary for verifying the Customer's right to use the Content Service. Elisa may collect the Customer's personal identity number, combine customer information and identification information included in various content, and store this information for the purpose of implementing the Customer's and Elisa's rights and obligations.

Elisa may collect information on the use of websites and applications with the help of cookies or similar techniques, and Elisa's servers may collect similar information when the user logs in to a website or application. Depending on the features of the website or application, this information may either be anonymous or associated with the user.

Use of cookies and similar techniques

In order to make the use of the Content service content easier and faster and to track it, so-called “cookies” may at times be transferred to the Customer's computer, or an application used by the Customer may include some other comparable technique with which information on when and how the Content service is used can be collected: for instance, from which webpage the Customer has arrived at the Content service, when and which of our webpages the Customer has browsed, which browser the Customer is using, what the Customer's display resolution and operating system are, and what the IP address of the Customer's computer is, i.e. from which Internet address the information sent by the Customer comes and where the information is received. These procedures do not cause any harm to the Customer's computers or files.

The purpose of the use of cookies or other comparable techniques is to assist in analysing the Content service to detect any possibilities for improvement and to further develop the Content service. In addition, the Content service provider and its business partners may utilise cookies or other comparable techniques for statistical monitoring of the number of visitors to the Content service.  The Content service provider and its business partners may also utilise the information collected with the help of cookies and other comparable techniques to produce advertising targeted according to the Customer's interests.

The Customer can prevent the use of cookies by changing their browser settings so that the browser does not allow them to be stored.  The Customer acknowledges that preventing the use of cookies or other comparable techniques may affect the functionality of the Content service or prevent the use of the Content service.

Haluatko säästää aikaa ja vaivaa?

Anna asiantuntijan hoitaa homma puolestasi.

Se on helppoa! Yksi soitto Elisan Omagurulle riittää. Olemme apunasi arkisin klo 8 - 21 ja lauantaisin 9 - 17.

(2,50 €/puhelu + 2,50 €/alkava min + mpm)

Miksi Omaguru?

  • Helppoa, nopeaa ja vaivatonta!
  • Elisan parhaat kodin tietotekniikan asiantuntijat palveluksessasi
  • Sinun ei tarvitse osata itse, koska Omaguru voi ottaa etäyhteyden laitteeseesi
Haluatko henkilökohtaista apua? Soita Omagurulle!
Ark. 8-21, la 9-17 2,50 €/puhelu + 2,50 €/alkava min + mpm
Apumme nopeutuu kun lataat etätuen jo ennen soittoa:
Ark. 8-21, la 9-17 2,50 €/puhelu + 2,50 €/alkava min + mpm
Omaguru vinkkaa:
Evästeet voi sallia tietyillä sivuilla, vaikka ne olisivatkin oletusarvoisesti estetty.
Etkö löytänyt etsimääsi ohjetta? Käytä hakua!