Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Elisan taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista (Vaihtoehtoinen tunnusluku = taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku) tulivat voimaan 3.7.2016.

Vaihtoehtoiset, eli tilinpäätösstandardeihin perustumattomat tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa, koska niistä on eliminoitu eriä, jotka eivät välttämättä kerro Elisan liiketoiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Vaihtoehtoiset tunnusluvut lisäävät vertailukelpoisuutta eri kausien välillä ja ovat usein analyytikoiden, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Vuoden 2016 kolmannesta neljänneksestä lähtien Elisa nimeää uudelleen aiemmin käyttämänsä "ilman kertaluonteisia eriä" -ei-IFRS-tunnusluvut nimellä "vertailukelpoinen".

Elisan käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut (näiden tunnuslukujen määritelmissä tai laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia):

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

 

Vertailukelpoinen käyttökate =
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen kauden tulos = Kauden tulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen tulos/osake =

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
--------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kaudella

Kassavirta investointien jälkeen =
Rahavirtalaskelman ”rahavirta ennen rahoitusta” =

Liiketoiminnan nettorahavirta – investointien nettorahavirta

Vertailukelpoinen kassavirta investointien jälkeen =
Vertailukelpoinen rahavirtalaskelman
”rahavirta ennen rahoitusta”  =

Liiketoiminnan nettorahavirta – investointien rahavirta – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto-% = 

Voitto ennen veroja + rahoituskulut rahoitusveloista
– vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
--------------------------------------------------x100
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto-% =

Kauden tulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
--------------------------------------------------x100
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Nettovelka =

Korolliset velat – rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

Velkaantumisaste, % =

Korolliset velat - rahavarat ja käypää arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
--------------------------------------------------x100
Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, % =  

Oma pääoma yhteensä
--------------------------------------------------x100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä. Nämä erät voivat aiheutua kertaluonteisena tapahtumana esimerkiksi:
 
  • omaisuuden arvonalentumisista
  • rakennejärjestelyistä
  • uudelleenjärjestelyvarauksista
  • kulurakenteesta pysyvästi poisjääneistä erorahoista tai hallinnointipalkkioista
  • omaisuuden myynneistä tai hankinnoista
  • lainsäädäntömuutoksista, vahingonkorvauksista tai oikeudenkäynneistä.
 
Edellä kuvattujen vaihtoehtoisten tunnuslukujen lisäksi Elisa raportoi myös muita vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole määritelty IFRS-tilinpäätösnormistossa. Tunnusluvut löytyvät Elisan vuosikertomuksista. Näiden tunnuslukujen määritelmissä tai nimissä ei ole tapahtunut muutoksia.