Johdon palkitseminen

Elisa Oyj Palkitsemisraportti 2022

Muut palkitsemista koskevat tiedot:

1. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Elisan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekojärjestys on kuvattu Elisan palkitsemispolitiikassa.

Yhtiön hallitus päättää muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäisrajat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee edellä mainitut asiat, tarvittaessa riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella, hallituksen päätettäväksi. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet.

Elisan yhtiökokous on valtuuttanut 5.4.2023 hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta, jotka voidaan toteuttaa suunnattuina. Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus voi käyttää valtuutuksia myös palkitsemiseen.

2. Hallituksen jäsenten palkitseminen 

Elisan hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää vuosittain Elisan yhtiökokous palkitsemispolitiikan mukaisesti. Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat palkkiot:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 140 000 euroa
  • varapuheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkio 86 000 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 71 000 euroa
  • kokouspalkkio 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (euroa/ kokous/henkilö).  Kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Lisäksi hallituksen jäsenille on korvattu hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut todellisten kustannusten mukaan.

Vuosipalkkiona hankittuihin osakkeisiin ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä.

Hallituksen puheenjohtajalle ei ole maksettu palkkiota osallistumisesta Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksiin.

3. Tiedot toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisesta 

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Kiinteä rahapalkka oli 641 640  euroa vuonna 2022. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut olivat 20 077 euroa vuonna 2022. Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen kuuluu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Johtoryhmän jäsenten kiinteä rahapalkka oli yhteensä 2 263 892 euroa vuonna 2022. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut olivat yhteensä 54 084 euroa vuonna 2022 (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

3.1 Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin, palkitsemispolitiikan mukaisiin ansaintakriteereihin: osakekohtaiseen tulokseen, liikevaihdon kehitykseen ja asiakastyytyväisyyden kehitykseen. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuosittain.

Pitkän aikavälin  kannustinjärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmä 2018–2022

Elisa Oyj:n hallitus päätti 14.12.2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. 

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestelmän ansaintakriteerit kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen muihin tavoitteisiin.

Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

Osakepalkkiojärjestelmä 20212025

Elisa Oyj:n hallitus päätti 4.3.2021 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. 

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 20212023, 20222024 ja 20232025. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 20212023 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), kansainvälisten digitaalisten liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen vuosittaisiin, keskeisiin tavoitteisiin.

Ansaintajaksolta 20212023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 410 700 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 20212023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 360 500 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022–2024 maksetaan vuonna 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.  

Ansaintajaksolta 2023–2025 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 395 800 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2023–2025 maksetaan vuonna 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2019

Elisa Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä, jonka tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden saamiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat vain valikoidut Elisan avainhenkilöt. Sitouttamisjaksojen pituudet ovat 12–36 kuukautta. Palkkion maksaminen edellyttää, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on palkkion maksuhetkellä voimassa. Järjestelmän perusteella vuosina 2019–2025 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 500 000 Elisa Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinjärjestelmät:

 Lyhyen aikavälin
kannustinjärjestelmä
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät


  
 Tulospalkkiojärjestelmä
2023 %*
Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2022, ansaintajakso 2019-2022
Osakkeita, kpl (maksimi)
Osakepalkkojärjestelmä 2018-2022, ansaintajakso 2020-2022
Osakkeita, kpl (maksimi)
Osakepalkkiojärjestelmä 2021-2025, ansaintajakso 2021-2023
Osakkeita, kpl (maksimi)
Osakepalkkiojärjestelmä 2021-2025, ansaintajakso 2022-2024
Osakkeita, kpl (maksimi)

Osakepalkkiojärjestelmä 2021-2025, ansaintajakso 2023-2025
Osakkeita, kpl (maksimi)

Toimitusjohtaja90 %39 00032 00032 00032 00038 430
Muu johtoryhmä69 %**134 100118 00094 10086 000109 000

* Enimmäisrajat on esitetty prosentteina kiinteästä tavoitekauden kausiansioista.
** Muu johtoryhmä, keskimäärin.

3.2 Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan lisäeläketurva on hoidettu maksuperusteisesti. Eläkejärjestelyyn sisältyy vapaakirjaoikeus. Tilikaudella 2020 hallitus sopi toimitusjohtajan kanssa, että hän jatkaa yhtiön toimitusjohtajana toistaiseksi. Aiemman toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti hän olisi jäänyt eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta. Lakisääteisen eläkeiän nousu kompensoidaan hallituksen päätöksellä.

Vastuuta toimitusjohtajan eläkkeeseen kartutettiin 43 045 euron (40 563 vuonna 2021) varauksella taseeseen. Toimitusjohtajan osalta lisäeläkevakuutukseen maksettiin 174 407 euroa (166 488 vuonna 2021). Lisäeläkevakuutus on käytettävissä aikaisintaan 62 vuoden iästä alkaen.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada 24 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Johtoryhmä

Ennen vuotta 2013 Elisan johtoryhmässä aloittaneiden jäsenten johtajasopimus päättyy johtajan täytettyä 62 vuotta. Talousjohtajan osalta on 5/2023 sovittu, että johtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Heille on tehty eläkevakuutusyhtiön kanssa maksuperusteinen ryhmälisäeläkejärjestely, johon sisältyy vapaakirjaoikeus. Oikeus eläkkeen nostamiseen alkaa johtajasopimuksen päättyessä. Johtoryhmän jäsenten osalta lisäeläkkeiden vuosimaksu oli 56 050 euroa vuonna 2022.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja johtoryhmän jäsenen puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, johtoryhmän jäsenellä on oikeus saada Elisalta 15 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaa erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Vuonna 2022 toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet:

 Rahapalkat,
euroa
Verotettavat
luontoisedut,
euroa
Tulospalkkiot,
euroa
Osakepalkkion
kokonaisarvo,
euroa*
Lisäeläkemaksut, euroaYhteensä, euroaOsakepalkkiosta osakkeina suoritettu osuus
Toimitusjohtaja674 64020 077365 377715 958217 4521 993 5046 426
Muut johtoryhmän jäsenet2 263 89254 084914 6891 966 12856 0505 254 84315 006

* Luovutuspäivämäärän 2.2.2022 osakekurssin mukaan