Johdon palkitseminen

Muut palkitsemista koskevat tiedot

1. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Elisan hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekojärjestys on kuvattu Elisan palkitsemispolitiikassa.

Yhtiön hallitus päättää muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäisrajat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee edellä mainitut asiat, tarvittaessa riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella, hallituksen päätettäväksi. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet.

Elisan yhtiökokous on valtuuttanut 5.4.2023 hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta, jotka voidaan toteuttaa suunnattuina. Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Hallitus voi käyttää valtuutuksia myös palkitsemiseen.

2. Hallituksen jäsenten palkitseminen 

Elisan hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää vuosittain Elisan yhtiökokous palkitsemispolitiikan mukaisesti. Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat palkkiot:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 140 000 euroa
  • varapuheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajan vuosipalkkio 86 000 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 71 000 euroa
  • kokouspalkkio 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (euroa/ kokous/henkilö).  Kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Lisäksi hallituksen jäsenille on korvattu hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut todellisten kustannusten mukaan.

Vuosipalkkiona hankittuihin osakkeisiin ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä.

Hallituksen puheenjohtajalle ei ole maksettu palkkiota osallistumisesta Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksiin.

3. Tiedot toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisesta 

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Kiinteä rahapalkka oli 641 640 euroa vuonna 2023. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut olivat 20 903 euroa vuonna 2023. Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen kuuluu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Johtoryhmän jäsenten kiinteä rahapalkka oli yhteensä 2 242 040 euroa vuonna 2023. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut olivat yhteensä 46 065 euroa vuonna 2023 (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

3.1 Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin, palkitsemispolitiikan mukaisiin ansaintakriteereihin: osakekohtaiseen tulokseen, liikevaihdon kehitykseen ja asiakastyytyväisyyden kehitykseen. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuosittain.

Pitkän aikavälin  kannustinjärjestelmät

Suorituspohjainen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2022

Elisa Oyj:n hallitus päätti 14.12.2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. 

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestelmän ansaintakriteerit kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen muihin tavoitteisiin.

Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

Suorituspohjainen osakepalkkiojärjestelmä 20212025

Elisa Oyj:n hallitus päätti 4.3.2021 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. 

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 20212023, 20222024 ja 20232025. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 20212023 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), kansainvälisten digitaalisten liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen vuosittaisiin, keskeisiin tavoitteisiin.

Ansaintajaksolta 20212023 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 410 700 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 20212023 maksetaan vuonna 2024 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 360 500 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2022–2024 maksetaan vuonna 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.  

Ansaintajaksolta 2023–2025 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 395 800 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2023–2025 maksetaan vuonna 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

Suorituspohjainen osakepalkkiojärjestelmä 2024-2028

Elisa Oyj:n hallitus päätti 31.1.2024 konsernin avainhenkilöiden suorituspohjaisesta osakepalkkiojärjestelmästä. Järjestelmän tarkoitus on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiön strategian toimeenpanoon, tavoitteisiin ja pitkän aikavälin etuun ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Kohderyhmään ansaintajaksolla 2024–2026 kuuluu noin 220 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja.

Suorituspohjaisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2024–2026, 2025–2027 ja 2026–2028. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2024-2026 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS, painoarvo 60 %), kansainvälisten digitaalisten liiketoimintojen kasvuun (painoarvo 20 %), henkilöstötyytyväisyyteen (painoarvo 10 %) ja vuosittaiseen edistymiseen valituissa keskeisissä liiketoiminnan kasvu- ja ESG (ilmasto) -tavoitteissa (painoarvo 10 %).

Ansaintajaksolla  2024-2026 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 460 000 Elisan osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2024-2026 maksetaan vuonna 2027 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia saamistaan osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen koko Elisan osakeomistuksen arvo on 50 prosenttia hänen vuotuisesta peruspalkastaan palkkion maksamista edeltävältä kalenterivuodelta. Vastaavasti toimitusjohtajan on pidettävä hallussaan 50 prosenttia ohjelmasta saaduista nettopalkkio-osakkeista, kunnes toimitusjohtajan omistus Elisassa on 100 prosenttia toimitusjohtajan edellisen vuoden vuotuisesta peruspalkasta. Tällainen määrä Elisan osakkeita on pidettävä hallussa niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys tai toimitusjohtajan tehtävä jatkuu.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinjärjestelmät:

  Lyhyen aikavälin
kannustinjärjestelmä


   
  Tulospalkkiojärjestelmä
2023 %*
Osakepalkkiojärjestelmä 2021-2025, ansaintajakso 2021-2023
Osakkeita, kpl (maksimi)
Osakepalkkiojärjestelmä 2021-2025, ansaintajakso 2022-2024
Osakkeita, kpl (maksimi)

Osakepalkkiojärjestelmä 2021-2025, ansaintajakso 2023-2025
Osakkeita, kpl (maksimi)

Osakepalkkiojärjestelmä 2024-2028, ansaintajakso 2024-2026
Toimitusjohtaja 90 % 32 000 32 000 38 4302 444
Muu johtoryhmä 61 %** 94 100 86 000 109 000138 700

* Enimmäisrajat on esitetty prosentteina kiinteästä tavoitekauden kausiansioista.
** Muu johtoryhmä, keskimäärin.

3.2 Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan lisäeläketurva on hoidettu maksuperusteisesti. Eläkejärjestelyyn sisältyy vapaakirjaoikeus. Tilikaudella 2020 hallitus sopi toimitusjohtajan kanssa, että hän jatkaa yhtiön toimitusjohtajana toistaiseksi. Aiemman toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti hän olisi jäänyt eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta. Lakisääteisen eläkeiän nousu kompensoidaan hallituksen päätöksellä.

Vastuuta toimitusjohtajan eläkkeeseen kartutettiin 42 865 euron (43045 vuonna 2022) varauksella taseeseen. Toimitusjohtajan osalta lisäeläkevakuutukseen maksettiin 176 207 euroa (174 407 vuonna 2022). Lisäeläkevakuutus on käytettävissä aikaisintaan 62 vuoden iästä alkaen.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada 24 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Johtoryhmä

Ennen vuotta 2013 Elisan johtoryhmässä aloittaneiden jäsenten johtajasopimus päättyy johtajan täytettyä 62 vuotta. Talousjohtajan osalta on 5/2023 sovittu, että johtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Heille on tehty eläkevakuutusyhtiön kanssa maksuperusteinen ryhmälisäeläkejärjestely, johon sisältyy vapaakirjaoikeus. Oikeus eläkkeen nostamiseen alkaa johtajasopimuksen päättyessä. Johtoryhmän jäsenten osalta lisäeläkkeiden vuosimaksu oli 60 720 euroa vuonna 2023.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja johtoryhmän jäsenen puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, johtoryhmän jäsenellä on oikeus saada Elisalta 15 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaa erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Vuonna 2023 toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet:

  Rahapalkat,
euroa
Verotettavat
luontoisedut,
euroa
Tulospalkkiot,
euroa
Osakepalkkion
kokonaisarvo,
euroa*
Lisäeläkemaksut, euroa Yhteensä, euroaOsakepalkkiosta osakkeina suoritettu osuus
Toimitusjohtaja 668 040 20 903
294 218 1 351 750 219 074 2 553 985 12 057
Muut johtoryhmän jäsenet 2 327 480 46 065
681 582 3 907 399 60 7207 023 245 34 848

* Luovutuspäivämäärän 1.2.2023 osakekurssin mukaan


Uuden toimitusjohtajan palkitseminen

Elisan uusi toimitusjohtaja aloittaa tehtävässään viimeistään 1.3.2024. Palkitseminen on kuvattu Palkitsemisraportissa