Hallituksen työjärjestys

Hallitus huolehtii Elisan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain ja muun säännöstön mukaisesti. Lisäksi hallitus päättää asioista, jotka lain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi. Yhtiön hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen.

Työjärjestyksessä hallituksen tehtävänä on päättää yhtiön strategiset valinnat sekä tavoitteet Elisan johdolle ja seurata niiden toteutumista. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan nimittäminen ja johtoryhmän kokoonpanosta päättäminen. Hallitus seuraa säännöllisesti liiketoiminnan tulosta ja yhtiön taloudellisen aseman kehitystä. Lisäksi hallitus seuraa Elisan hallinnon säännöstenmukaisuutta sekä liiketoimintariskien ja muiden riskien hallintaa. Hallitus käsittelee suurimmat investoinnit ja liiketoiminnan tai omaisuuden myynnit sekä asettaa rajat yhtiön johdolle operatiivisissa investoinneissa ja rahoitusjärjestelyissä.

Työjärjestyksen mukaan hallitus päättää erityisesti seuraavista asioista:
 • Elisan strategisista valinnoista
 • voitonjakopolitiikasta
 • yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle
 • Elisan osakkeeseen ja omistajiin liittyvistä asioista
 • merkittävimmistä yritysjärjestelyistä ja investoinneista
 • tilinpäätöksistä sekä puoli- ja osavuosikatsauksista
 • toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta sekä johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän toimisuhteidensa ehdoista.
Työjärjestyksen mukaan hallitus käsittelee myös muita asioita. Se esimerkiksi vahvistaa vuosittaisen taloussuunnitelman, yhtiön organisaation periaatteet ja liiketoimintojen päälinjaukset. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa kyselynä toteutettavana itsearviointina tai ulkopuolisen toteuttamana arviona. Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen on lain mukaan jäävättävä itsensä eturistiriidan vuoksi.

Valiokunnat

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisen, Elisan palkitsemispolitiikan ja -raportin, Elisan kannustinjärjestelmät, sekä johdon ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita.

Jäsenet 12.4.2043 alkaen: Katariina Kravi (pj), Maher Chebbo ja Eva-Lotta Sjöstedt.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa, että yhtiön kirjanpito, taloushallinto, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta tarkastusvaliokunta erityisesti seuraa ja arvioi yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Tarkastusvaliokunta myös valvoo ja arvioi lähipiiripolitiikan toteutumista.

Tarkastusvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan erityisesti seuraavat asiat:

 • merkittävät muutokset kirjausperiaatteissa
 • merkittävät muutokset taseeseen arvostetuissa erissä
 • tilintarkastajan riippumattomuuden seuraaminen
 • sisäisen tarkastuksen raportoimat asiat
 • tilinpäätökset ja puoli- ja osavuosikatsaukset sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 • riskiselvitykset ja riskienhallinnan järjestämisen
 • taloushallinnon ja rahoituksen järjestämisen
 • lähipiiripolitiikan
 • compliance-raportin

        Tarkastusvaliokunta käsittelee säännöllisesti myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien selvitykset sekä valmistelee tilintarkastusta koskevan ehdotuksen.

        Jäsenet 12.4.2024 alkaen: Kim Ignatius (pj), Pia Kåll,  Antti Vasara ja Christoph Vitzthum.