Tiedonantopolitiikka

Elisa Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän Elisan tiedonantopolitiikan päivityksen 21.11.2023 ja se on voimassa 22.11.2023 alkaen. 

Elisan Tiedonantopolitiikka

Elisa Oyj on julkisesti noteerattu Nasdaq Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla. Elisa noudattaa viestinnäs-sään Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita. Elisa noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen suositusta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (Finnish Corporate Governance Code). 

Elisan talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Elisan arvopaperin oikeaa arvonmuodostus-ta välittämällä pääomamarkkinoille riittävää, täsmällistä ja ajantasaista tietoa yhtiön liiketoiminnan kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. 

Tämä Elisan tiedonantopolitiikka (Disclosure Policy) kuvaa niitä keskeisiä periaatteita, joiden mukaan Elisa kommunikoi pääomamarkkinoille. 

Toimintatavat

Elisa julkistaa ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti tietoja taloudellisesta tilanteestaan. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raporttien julkaisupäivämäärät kerrotaan pörssitiedotteella ennen tulevan tilikauden alkamista.

Elisan osavuosikatsauksissa, puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteissa julkistettavia tietoja ovat toiminnan tulos ja taloudellinen asema sekä niiden kehitys, merkittävien tapahtumien ja liiketoimintojen vaikutukset, lähiajan riskit ja epävarmuustekijät sekä tulevaisuudennäkymät. Taloustieto ja tunnusluvut julkistetaan konserni- ja segmenttitasolla. Mikäli osavuosikatsaus-, puolivuosikatsaus tai tilinpäätöstiedotteiden välissä annetaan näitä asioita koskevaa olennaista tietoa, se julkistetaan pörssin ohjeistuksen mukaisesti. 

Elisa julkistaa vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä kestävyysraportin, palkitsemisraportin ja selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Elisa Oyj:n sekä ne tytäryhtiöt, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti yli 50 prosentin osuus osakkeiden äänimäärästä tai joissa emoyhtiöllä on muutoin määräysvalta. 

Hiljainen jakso 

Elisa soveltaa kommunikoinnissa pääomamarkkinoiden kanssa ns. hiljaista jaksoa (silent period) 21 päivää ennen tulostietojen julkistamista. Poikkeuksena sääntöön ovat varsinainen yhtiökokous, jos se pidetään hiljaisen jakson aikana, sekä merkittävästä liiketapahtumasta viestiminen pörssitiedotteella. Elisa ei kommunikoi koskaan julkaisemattoman tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen asioita.

Huhut ja tietovuodot 

Elisa ei kommentoi markkinahuhuja, yksittäisten analyytikoiden edustamia näkemyksiä eikä laadi konsensusennusteita. Yhtiö voi kuitenkin harkita pörssitiedotteen julkistamista huhujen tai olennaisesti virheellisten tietojen oikaisemiseksi, mikäli näillä on olennainen vaikutus yhtiön arvopaperin arvoon. Jos Elisaa koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, Elisa julkistaa asiasta pörssitiedotteen. 

Tulosvaroitus 
Elisa antaa niin kutsutun tulosvaroituksen ilman aiheetonta viivästystä, mikäli on todennäköistä, että yhtiön ennakoitu tulos, taloudellisen aseman kehitys ja tulevaisuudennäkymät poikkeavat olennaisesti siitä, mitä yhtiö on aikaisemmin julkaissut. Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee hallitus tai toimitusjohtaja.

IR- ja mediayhteydet 

Elisa tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa viipymättä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin. 

Elisan IR-toiminto hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa ja koordinoi tapaamiset ja tapahtumat (IR-palvelu: investor.relations@elisa.fi). Elisan Viestintä-yksikkö koordinoi talous- ja yleismediayhteydenottoja (mediapalvelu: mediadesk@elisa.fi).

Elisan taloudellista tietoa kommunikoivat vain toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, sijoittajasuhdejohtaja sekä rahoitusjohtaja. Elisalla on nimetyt lausunnonantajat myös muuhun ulkoiseen mediaviestintään. 

Sijoittajille ja analyytikoille järjestetään neljännesvuosittain tulosjulkistusten yhteydessä tilaisuus. Tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten jälkeen Elisa tekee sijoittajien tapaamiskierroksen. 

Elisan talous- ja sijoittajaviestinnän vastuulliset tapaavat sijoittajia ja analyytikoita jatkuvasti ympäri vuoden Suomessa ja kansainvälisesti. Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Elisasta ja sen toimintaympäristöstä. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset ja -tapahtumat perustuvat Elisan jo julkistamaan tai markkinoilla yleisesti saatavilla olevaan tietoon, eikä niissä tuoda esille julkistamatonta, Elisan osakkeen arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa. Elisan sijoittajasivuilla on saatavilla tietoa yhtiötä seuraavista analyytikoista.

Elisa järjestää sijoittajille ja analyytikoille nk. pääomamarkkinapäivä -tilaisuuksia (Capital Markets Day) tarpeen mukaan. Pääomamarkkinapäivän tallenteet ja esitykset ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla.

Tiedotteet, kanavat, jakelu ja saatavilla olo 

Elisa käyttää tiedottamisessa pörssitiedotteita ja sijoittajauutisia, lehdistötiedotteita sekä yhtiön kotisivuja. Pääasiallinen ja ajantasainen taloudellisen tiedon lähde on elisa.fi/sijoittajille. 

Viestinnän virallinen kieli on suomi. Kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajatieto julkistetaan myös englanniksi. 

Pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset

Elisa julkistaa pörssitiedotteella tilinpäätöksen, puolivuosikatsauksen, osavuosikatsaukset, yhtiökokouskutsun ja yhtiökokouksen päätökset, osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, liputusilmoitukset ja muut säännösten edellyttämät pörssitiedottein julkistettavat tiedot. Myös yhtiön hallitusta, johtoryhmää tai tilintarkastajaa koskevat muutokset tiedotetaan pörssitiedotteella. 

Elisa julkistaa pörssitiedotteella mahdollisimman pian myös Elisaa koskevan sisäpiiritiedon. Sisäpiiritieto on Elisan osakkeeseen tai muuhun Elisan rahoitusvälineeseen liittyvää luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, jolla, jos tieto julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Elisan osakkeen tai muiden Elisan rahoitusvälineiden hintoihin. Tällaista tietoa voivat olla esimerkiksi taloudellisissa ja tulevaisuuden näkymissä tapahtuneet merkittävät muutokset, osakeannit, osingonjaot, merkittävät yrityshankinnat, investoinnit ja viranomaispäätökset. Elisa voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos tiedon lykkäämiselle on olemassa lain mukaiset edellytykset. 

Lisäksi Elisa julkistaa pörssitiedotteella johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä Elisan osakkeisiin, vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet.

Elisa toimittaa pörssitiedotteet samanaikaisesti Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille, Elisan tiedotejakelulistalle ilmoittautuneille sekä yhtiön kotisivuille.

Elisa julkaisee sijoittajauutisena sijoittajille oleellista informaatiota, jota ei julkaista pörssitiedotteena.

Pörssitiedotteen ja sijoittajauutisen hyväksyy Elisan toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, IR-johtaja tai rahoitusjohtaja. Julkaisusta vastaa IR-toiminto. 

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteilla kerrotaan Elisaan liittyvistä asioista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa. Lehdistötiedote voidaan julkaista kansainvälisenä, valtakunnallisena tai alueellisena, ja se julkaistaan myös Elisan internet-sivuilla. 

Lehdistötiedotteen hyväksyy asiasta vastaava Elisan johtoryhmän jäsen ja julkaisusta vastaa Viestintä-yksikkö. 

Muu sijoittaja- ja analyytikkomateriaali 

Tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus ja osavuosikatsaukset julkaistaan kotisivuilla sekä suorana konferenssilähetyksenä (englanniksi). Tallenteet ja esitysmateriaalit ovat saatavilla sivuilla julkistusten jälkeen. 

Saatavilla olo 

Elisan julkaisemat pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla vähintään viiden vuoden ajan. Pörssitiedotteiden arkistoinnista valtakunnalliseen tiedotevarastoon vastaa Nasdaq Helsinki. Pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta www.elisa.fi.

Poikkeustilanteet 

Elisalla on käytössään poikkeustilanteita varten kriisiviestintäohjeistus. Jos poikkeustilanteella on olennaista merkitystä sijoittajille, julkaistaan asiaa koskeva tiedote tilanteen mukaan lehdistö- tai pörssitiedotteena. 

Elisan toimitusjohtaja voi antaa tarvittaessa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta, ja hänellä on oikeus yksittäisissä tapauksissa painavista syistä poiketa politiikasta lakien ja säännösten puitteissa.