Päästökompensaatiomme

Elisan tavoitteena on vähentää päästöjään. Koska kaikkia päästöjä ei voida toiminnassamme vielä estää, käytämme toistaiseksi myös kompensointia ilmastotoimiemme nopeuttamiseksi. Samalla etsimme systemaattisesti keinoja kompensaatio-osuuden pienentämiseksi.

Monet yritykset pyrkivät tänä päivänä hiilineutraaliuuteen, jolloin niiden toiminta ei lisää ilmakehään ilmastomuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasuja. Kasvihuonekaasut eivät tunne maarajoja ja ne jakautuvat tasaisesti ilmakehään. Ilmanmuutosta voidaan siis hidastaa vähentämällä näiden päästöjen syntyä tai sitomalla hiilidioksidia ilmakehästä myös muualla kuin lähialueella. Tätä hiilidioksidipäästöjä vähentävää investointia kutsutaan päästökompensoinniksi. Sen määrä ilmoitetaan hiilikrediiteissä, jossa yksi krediitti vastaa yhden tonnin hiilidioksidin vähennystä. 

Elisa laskee hiilijalanjälkensä vuosittain perustuen kasvihuonekaasupäästöjen protokollaan. Laskennassa huomioidaan polttoaineet (scope 1), ostoenergia (scope 2) sekä jätteet, henkilöstön liikematkat ja työmatkat (scope 3). Olemme tunnistaneet oleellisemmat ilmastovaikutukset ja jo vuodesta 2009 toteuttaneet toiminnassamme johdonmukaisesti toimenpiteitä, joilla on voitu vähentää erityisesti energiankulutuksesta syntyviä päästöjä. Elisa hankkii vain uusiutuvaa sähköä Suomessa ja Virossa, minkä jälkeen kompensoimme jäljellä jäävät oman toimintaamme liittyvät kasvihuonekaasupäästöt, joihin ei vielä löydy yksiselitteistä uusiutuvaa vaihtoehtoa. Tärkeänä osana vuoden 2040 Net Zero -tavoitettamme on kiinnittää huomiota Elisan oman toiminnan ulkopuolella tapahtuviin päästöihin läpi koko toimitusketjun (scope 3).

Kompensoinnin avulla saavutimme Elisalla hiilineutraaliuuden vuonna 2020. Elisan toiminnassa olemme vuosien 2020-2021 osalta kompensoineet yhteensä 13 200 tonnia hiilidioksia.

Lisätietoa Elisan kasvihuonekaasupäästöjen säästömittareiden laskentaperiaatteista ja ympäristöpolitiikasta löytyy Elisan ympäristövastuun hallintajärjestelmän kuvauksesta.

Tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia päästökompensaatioportfoliomme kehittämiseksi ja näemme, että ilmastoteoilla eri yhteistyötahojen ja sidosryhmien kanssa on oma tärkeä roolinsa. Etsimme systemaattisesti keinoja toimintamme kompensaatio-osuuden pienentämiseksi ja innovoimme uusia tapoja luoda hiilikädenjälkeä, eli autamme asiakkaitamme vähentämään omaa hiilijalanjälkeään. Esimerkiksi Elisa Rehti 5G -liittymän avulla asiakas voi hyvittää puhelimensa valmistuksesta ja käytöstä syntyneet päästöt. Toteutamme päästöhyvityksen jyvittämällä Rehti 5G-liittymän osalta osuuden päästöportfoliomme hankkeisiin. Lue lisää Elisa Rehti 5G -liittymästä.

Elisan kompensaatioportfolio

Elisa on toteuttanut yhdessä kompensaatiopartnereiden kanssa monipuolisen, eri maanosiin ja hanketyyppeihin perustuvan päästökompensaatioportfolion. Se koostuu korkealaatuisista hankkeista, joiden kestävän kehityksen ja riskien taso on arvioitu. Haluamme myös edistää ilmastoa hyödyttäviä innovaatiota, esimerkiksi uudentyyppisten kotimaisten projektien kautta.

Elisan kehittyvän kompensaatioportfolion käyttö ja rakenne:

Metsiensuojeluhanke, Kambodža

SOUTHERN CARDAMOM REDD+ PROJECT

YK:n REDD+ -ohjelman mukainen hanke suojelee tärkeää osaa Kambodžan Kardemummanvuorten sademetsää, jotta se voi jatkossakin toimia merkittävänä hiilinieluna. Alue on yksi maailman 200 tärkeimmistä biodiversiteetin suojelun kohteista, ja siellä elää mm. malaijikarhu, puuleopardija siaminkrokotiili. Hanke tuottaa myös merkittäviä hyötyjä alueen yhteisöille, uusien ja kestävien toimeentulomahdollisuuksien kautta. Tehostamalla alueella seurantaa, vähennetään ympäristöön kohdistuvia paineita samalla kun lisätään merkittävästi hyvinvointia alueella.

Metsänistutushanke, Kolumbia

VICHADA CLIMATE REFORESTATION PROJECT (PAZ)

Kolumbian Orinoco-alueeseen sijoittuva metsänistutushanke on Gold Standardin sertifioima. Sen tavoitteena on synnyttää heikentyneen maaperän alueille metsiä, jotka tuottavat korkealaatuista lehtipuuta. Nämä sitovat hiiltä ja vakauttavat samalla ympäristöä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti. Hankkeen tavoitteena on kannattavan tuotanto- ja suojelujärjestelmän rakentaminen, ja samalla työpaikkojen luominen.


Energiatehokkuushanke, Sambia

AFSTOR SOLAR HOME AND COOKER -SYSTEEMI KYLÄYHTEISÖILLE

Aurinkokeittimien toimittaminen Chiyumun kylään Monzen alueella Sambiassa poistaa polttopuun tarvetta ruoanlaittoa varten. Keittimiä käyttävät perheet näkevät muitakin etuja. Lapset eivät myöhästy koulusta siksi että aamulla pitää kerätä polttopuita, ja perheenäidiltä vapautuu aikaa muihin tehtäviin. Illalla perheet saavat lieden akusta sähkövaloa valaistukseen, eikä tarvitse ostaa polttoainetta savuavaa öljylamppua varten. Myös perheen puhelimet voidaan ladata liesillä, mikä säästää jopa kymmenien kilometrien matkan latauspaikkoihin. Asuinalueella on paha metsäkato ja osana aurinkoliesiprojektia perheet osallistuvat uusien puiden istuttamiseen. Kaikkiaan ratkaisu vähentää perheiden tarvetta muuttaa kylistään isoihin kaupunkeihin.

Energiatehokkuushanke, Uganda

IMPROVED COOKSTOVES FOR SOCIAL IMPACT IN UGANDAN COMMUNITIES

Ugandan Gold Standardin sertifioima puhtaampien keittimien hanke vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää samalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Tukemalla paikallisia perheitä vaihtamaan perinteiset ruuanlaittomenetelmät energiatehokkaampiin keittimiin, autamme heitä vähentämään polttopuun tarvetta ja metsien paikallista häviämistä. Samalla naisten ja lasten aikaa säästyy polttopuun keruusta muuhun, ja kotien ilmanlaatu paranee.


Hiilenpoistohanke, Suomi

BIOCHAR

Puro.earth -markkinapaikkahanke tuottaa kestävällä tavalla pyrolyysin avulla suomalaisten kuusimetsien harvennushakkuista korkealaatuista biohiiltä, esimerkiksi istutuksien lisäaineeksi tai kaatopaikkojen vedensuodatukseen.

FAQ

Mitä ilmastokompensointi on ja miten se toimii?

Käytännössä kompensointi tarkoittaa sitä, että yritys tukee ilmaston kannalta positiivisia tekoja oman arvoketjunsa ulkopuolella niiden päästöjen verran, joita se ei itse heti pysty vähentämään. Ilmastokompensoinnilla tarkoitetaan yleisesti sitä, että jokin toimija ostaa päästövähennysyksiköitä. Näitä muodostuu esimerkiksi tukemalla uusiutuvan energian käyttöönottoa tai metsityshankkeita kehittyvissä maissa.

Miksi Elisa kompensoi?

Elisan ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa omat päästönsä ja hakea keinoja niiden vähentämiseksi. Päästövähennyksiä ja toimenpiteitä on tehty vuodesta 2009. Koska kaikkia toiminnastamme syntyviä päästöjä ei voida estää, haluamme nopeuttaa kompensoimalla ilmastotoimia samalla kun etsimme systemaattisesti keinoja kompensaatio-osuuden pienentämiseksi.

Maksavatko asiakkaat Elisan kompensoinnin?

Elisan kompensoinnissa on kyse yhtiön vapaaehtoisista ilmastotoimista, jonka kustannuksia ei kerätä asiakkailta esimerkiksi vapaaehtoisten maksujen kautta. Kustannukset eivät kohdistu myöskään suoraan tuotteisiin tai palveluihin.

Mikä on hiilineutraaliuden ja Net Zeron ero?

Näitä käsitteitä käytetään osin ristiin, mutta tyypillisesti termiä net zero käytetään tieteeseen perustuvasta, koko arvoketjun huomioivasta tilanteesta, jossa päästöjä syntyy ja sitoutuu ihmisen vaikutuksesta yhtä paljon ilman, että käytetään ulkopuolista kompensointia.

Hiilineutraaliuden käsite taas on vähemmän sitova ja sitä käytetäänkin usein kuvaamaan toimintaa, jossa päästöjä tasapainotetaan oman arvoketjun ulkopuolisella ilmastokompensoinnilla.

Yrityskontekstissa hiilineutraalius määritellään usein koskemaan niitä päästöjä, mihin yritys pystyy itse suoraan vaikuttamaan. Tällaisia ovat mm. energiankäyttö ja matkustaminen. Elisa saavutti hiilineutraaliuden vuonna 2020. Net zerolla tarkoitetaan koko arvoketjun, eli esimerkiksi laitteiden valmistuksen tai palveluiden käytön, aiheuttamia päästöjä. Elisa on sitoutunut The Climate Pledge -aloitteeseen sekä Science-Based Targets -aloitteeseen

Määritelmien erosta voi lukea lisää esimerkiksi täältä: https://www.carbontrust.com/resources/briefing-net-zero-for-corporates.

Ovatko Elisan kaikki palvelut hiilineutraaleja?

Elisa on oman toimintansa osalta hiilineutraali, jolloin myös tarjoamamme palvelut, kuten liittymät, ovat laskennallisesti hiilineutraaleja.

Miten voin olla varma kompensaatioiden ilmastohyödystä?

Elisa kuolettaa läpinäkyvästi käyttämäänsä kompensaatioihin liittyvät hiilikrediitit, jolloin niitä ei voi enää jälleenmyydä. Hankituista kompensaatioista ja niiden ilmastohyödyistä viestitään ymmärrettävällä tavalla säännöllisesti ja läpinäkyvästi.

Mikä on hiilikädenjälki?

Hiilikädenjäljeksi kutsutaan niitä positiivisia ilmastotekoja, joilla yritys tai yksilö auttaa muita pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Arkielämän esimerkkinä naapurisi voi lainata sinulle pyöräänsä, jolloin voit käydä kaupassa ilman autoa ja välttää polttoaineesta syntyvät päästöt. Elisa haluaa auttaa asiakkaitaan ja yhteiskuntaa laajasti vähentämään omaa hiilijalanjälkeään. Tätä kutsumme kädenjäljeksemme.

Miten Elisa valitsee hyvitysprojektit?

Elisa valitsee hyvitysprojekteiksi korkealuokkaisia erityyppisiä globaaleja kasvihuonepäästöjä vähentäviä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistäviä hankkeita. Puolet projekteistamme on tällä hetkellä Gold Standardin mukaan sertifioituja ja kaikissa on varmistettu, että projekti on kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen. Päästövähennykset ovat uusia ja lisäisiä, eli niitä ei syntyisi ilman panostuksia näihin projekteihin. Kompensaatioprojektien lisäksi Elisa pitää myös erityyppisiä ei-sertifioituja ilmastotekoja lisäkeinona vaikuttaa esimerkiksi tietoisuuteen.

Kehittääksemme Elisan kompensaatioon liittyviä toimintatapoja ja portfoliota käymme mielellämme aktiivista vuoropuhelua päästökompensaatioiden toimittajien sekä muiden asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Elisa tekee tällä hetkellä yhteistyötä kompensointipartnereiden Nordic Offsetin, South Polen ja Afstorin kanssa.