Riskit

(Osavuosikatsauksesta Q3 2021)

Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset riskit: 

Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Lisäksi ala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja sääntelevät useat viranomaiset. Sääntely vaikuttaa joidenkin Elisan tuotteiden ja palveluiden hintoihin. Se voi myös vaatia pitkäkestoisia investointeja.

Elisa käsittelee erilaisia tietoja, kuten henkilötietoja ja liikennetietoja. Tämän takia sovellettavalla tieto-suojalainsäädännöllä, erityisesti EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella, on merkittävä vaikutus Elisaan ja sen liiketoimintaan.

Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan.

Valtioiden välisten suhteiden muutokset voivat lisätä riskiä siitä, että eri verkkotoimittajien laitteiden käyttöön Elisan verkoissa voi kohdistua rajoituksia, joilla voi olla taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia Elisan liiketoimintaan. 

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on maailman suurimpia ja liittymämäärän kasvu siksi rajallista. Lisäksi kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Kansainvälisen liiketoiminnan laajeneminen ja siihen liittyvät mahdolliset tulevat ulkomaiset yritysostot voivat lisätä riskejä.

Elisa maksaa toimintamaissaan välittömiä ja välillisiä veroja sekä lähdeveroja. Veroviranomaiset ovat jossain määrin tehostaneet verotarkastuksia. Paikalliset veroviranomaiset saattavat olla eri mieltä verojen maksusta, millä voi olla negatiivinen taloudellinen vaikutus Elisaan. Liiketoiminnan kansainvälinen laajentuminen ja mahdolliset tulevat yritysostot voivat lisätä riskejä.

Vahinkoriskit: 

Yhtiön ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskejä ovat myös oikeudenkäynnit ja kanteet.

Koronaviruksen suoranaisista ja epäsuorista vaikutuksista ei ole varmuutta. Pitkään kestäessään epidemia voi merkittävästi hidastaa talouskasvua. Sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia Elisan asiakaskysyntään, toimitusvarmuuteen ja työntekijöiden terveyteen. Elisa on mukauttanut toimintaansa ja ryhtynyt moniin ennalta ehkäiseviin toimiin koronaviruspandemian vuoksi. Yhtiö seuraa esim. nykyisten palvelujen asiakaskysyntää sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kasvavaa kysyntää entistä tarkemmin. Lisäksi jatkoimme etätyöskentelyä tehtävissä, joissa se on mahdollista. 

Rahoitusriskit: 

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää korkojohdannaisia.

Elisan liiketoimintoihin liittyvistä varoista ja kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen. Valuuttariskin hallitsemiseksi voidaan käyttää valuuttajohdannaisia.

Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. Elisalla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet.

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa taloudellisesti vakaisiin pankkeihin, kotimaisiin yrityksiin ja instituutioihin. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta.

Koronavirus on muuttanut korkoja ja sijoittajien halukkuutta investoida arvopapereihin. Se saattaa vaikuttaa Elisan varainhankintamahdollisuuksiin ja kasvattaa sen rahoituskustannuksia. 

Rahoitusriskien hallinta on selostettu vuoden 2020 vuosikertomuksen liitetiedossa 7.1.

COVID-19-tilanne ja sen vaikutukset 

Koronaviruspandemian vaikutukset Elisan liiketoimintaan ovat olleet rajallisia. Toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti, ja toimitusketjut ovat toimineet normaalisti. Elisassa tehdään edelleen pääasiassa etätyötä. Taloudelliset vaikutukset ovat näkyneet pääasiassa verkkovierailujen liikevaihdon laskuna matkustamisen vähenemisen myötä. Elisan rahoitusasema ja kassavirta ovat pysyneet vahvoina. Elisa on valmistautunut erilaisiin skenaarioihin turvatakseen rahoitusasemansa.