Riskit

Osavuosikatsauksesta Q4 2022

Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhti-ön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset riskit: 

Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Lisäksi ala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja sääntelevät useat viranomaiset. Sääntely vaikuttaa joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen hintoihin. Se voi myös vaatia pitkäkestoisia investointeja.

Elisa käsittelee erilaisia tietoja, kuten henkilötietoja ja liikennetietoja. Tämän takia sovellettavalla tietosuojalainsäädännöllä, erityisesti EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella, on merkittävä vaikutus Eli-saan ja sen liiketoimintaan.

Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan.

Valtiollisten suhteiden muutokset, myös turvallisuusympäristössä, voivat lisätä riskiä siitä, että Elisan verkossa käytettäviin verkkopalvelujen tarjoajien laitteisiin kohdistuu rajoituksia. Tällä voi olla taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia Elisan liiketoimintaan. 

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on maailman suurimpia ja liittymämäärän kasvu siksi rajallista. Lisäksi kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Kansainvälisen liiketoiminnan laajeneminen ja siihen liittyvät mahdolliset tulevat ulkomaiset yritysostot voivat lisätä riskejä.

Elisa maksaa toimintamaissaan välittömiä ja välillisiä veroja sekä lähdeveroja. Veroviranomaiset ovat jossain määrin tehostaneet verotarkastuksia. Paikalliset veroviranomaiset saattavat olla eri mieltä verojen maksusta, millä voi olla negatiivinen taloudellinen vaikutus Elisaan.

Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy yhä enemmän epävarmuutta. Tämän odotetaan vaikuttavan yleiseen taloudelliseen ympäristöön, kuten inflaatioon ja energian hintoihin. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Lisäksi voi esiintyä infrastruktuurin toimintaan liittyviä häiriöitä esimerkiksi verkkotapahtumien seurauksena. Elisan liiketoiminta Venäjällä oli vähäistä ja Elisa on vetäytynyt Venäjältä.

Vahinkoriskit: 

Yhtiön ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskejä ovat myös oikeudenkäynnit ja kanteet.

Koronaviruksen suoranaisista ja epäsuorista vaikutuksista ei ole varmuutta. Pitkään kestäessään epidemia voi merkittävästi hidastaa talouskasvua. Sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia Elisan asiakaskysyntään, toimitusvarmuuteen ja työntekijöiden terveyteen. Elisa on mukauttanut toimintaansa ja ryhtynyt moniin ennalta ehkäiseviin toimiin koronaviruspandemian vuoksi. Yhtiö seuraa esimerkiksi nykyis-ten palvelujen asiakaskysyntää sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kasvavaa kysyntää entistä tarkemmin. Olemme siirtyneet hybridityöskentelyyn tehtävissä, joissa se on mahdollista. 

Rahoitusriskit: 

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää korkojohdannaisia.

Elisan liiketoimintoihin liittyvistä varoista ja kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen. Valuuttariskin hallitsemiseksi voidaan käyttää valuuttajohdannaisia.

Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. Elisalla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoita-vissa olevat rahoitustarpeet.

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa taloudellisesti vakaisiin pankkeihin, kotimaisiin yrityksiin ja instituutioihin. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asia-kaskannan suuruuden ansiosta.

Covid-19, Venäjän sota Ukrainassa ja korkeampi inflaatio on lisännyt volatiliteettia rahoitusmarkkinoilla. Tämä saattaa vaikuttaa Elisan varainhankintamahdollisuuksiin ja kasvattaa sen rahoituskustannuksia. 

Rahoitusriskien hallinta on selostettu vuoden 2021 vuosikertomuksen liitetiedossa 7.1.

Energian hinta ja inflaatio 

Energian hintojen ja inflaation nousu on vaikuttanut markkinoihin. Suomessa vaikutukset ovat kuitenkin olleet lievempiä verrattuna moniin muihin Euroopan markkinoihin. Elisa on suojautunut hyvin sähkönhintojen nousua vastaan ja jatkaa energiatehokkuustoimien kehittämistä. Kustannustehokkuuden ja hintamuutosten odotetaan lieventävän energian hinnannousun ja inflaation taloudellisia vaikutuksia.