Ihmisoikeudet

Sitoumuksemme

Teemme joka päivä työtä rakentaaksemme turvallisen digitaalisen ympäristön, jotta kaikkien yhtäläiset oikeudet toteutuisivat. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on olennainen osa vastuullista liiketoimintaamme ja missiotamme, digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Haluamme vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan.

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden (UNGP) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) monikansallisia yrityksiä koskevien ohjeiden mukaisesti koko arvoketjussamme. Sitoumuksemme ja julkilausumamme on vahvistettu ihmisoikeuspolitiikassamme.  Odotamme samaa sitoutumista kaikilta liikekumppaneiltamme ja tavarantoimittajiltamme koko arvoketjussamme.

Olemme allekirjoittaneet YK:n (Yhdistyneiden kansakuntien) Global Compact -aloitteen ja sitoutuneet siihen vuodesta 2015.

Tiedostamme, että ihmisoikeuksiin kohdistuvien myönteisten vaikutustemme lisäksi liiketoimintaamme ja toimitusketjuumme liittyy ihmisoikeusriskejä. Kehitämme jatkuvasti ymmärrystämme näistä riskeistä ja etsimme keinoja parantaa työkaluja ja prosesseja niiden hallitsemiseksi.

Lähestymistapamme

Liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti pyrimme täyttämään huolellisuusvelvoitteen ihmisoikeuskysymyksissä osana yrityksen päätöksentekoprosessia. Otamme ihmisoikeudet huomioon toiminnassamme, toimenpiteissämme, kehittämisessämme, yhteisyrityksissämme ja muussa toiminnassamme. Due diligence noudattaa lähestymistapaa: arvioida, ehkäistä, korjata ja kommunikoida.

Arviointi

Teemme parhaamme mukaan yhteistyötä valvontaelinten, kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen, asiantuntijaneuvojien ja toimialajärjestöjen kanssa arvioidaksemme toimintamme riskejä ja vaikutuksia. Osallistumme myös useiden sidosryhmien foorumeille ympäri vuoden seurataksemme esiin nousevia ja olennaisia ihmisoikeuskysymyksiä. Otamme työntekijämme ja henkilöstöedustajamme mukaan säännölliseen vuoropuheluun ja keskusteluun ymmärtääksemme olennaisimmat aiheet.

Jatkuva vuoropuhelu sisäisten ja ulkoisten sidosryhmiemme kanssa antaa meille mahdollisuuden tunnistaa ja analysoida tärkeimmät ihmisoikeuskysymykset koko arvoketjussamme.

Ennaltaehkäisy

Elisan yleiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja ihmisoikeuspolitiikka luovat perustan ja asettavat odotukset ihmisoikeusohjelmallemme. Lisäksi Elisan eettisen hankinnan periaatteet, turvallisuuspolitiikka, Elisan tietosuojapolitiikka, eettisen myynnin periaatteet ja muut asianmukaiset periaatteet ja ohjeet muodostavat yhtenäisen pohjan ihmisoikeuksien hallinnan keinoista Elisan toiminnassa.

Edellytämme henkilöstöämme suorittamaan pakolliset Code of Conduct -koulutukset ja turvallisuustodistuskoulutukset ja rohkaisemme lisäksi suorittamaan vapaaehtoisen ihmisoikeuspolitiikan koulutuksen, joka kattaa kaikki Elisan toiminnan kannalta olennaiset ihmisoikeuskysymykset. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme koulutusta ja ohjausta toimittajien ja asiakkaiden perehdyttämiseen.

Elisa on toimialatason Joint Audit Cooperation (JAC) -jäsen ja teemme toimittajillemme auditointeja JAC:n yhteisesti määrittämien kriteerien mukaisesti, jotka sisältävät ihmisoikeusaiheita.

Olemme luoneet eettisen myyntimenettelyn suojellaksemme varmistaaksemme, että teknologiaamme ei käytetä väärin.

Työskentelemme määrätietoisesti parantaaksemme työskentelytapaamme estääksemme ihmisoikeusloukkaukset koko arvoketjussamme.

Viestintä

Viestimme läpinäkyvästi ja jaamme tietoa suoriutumisestamme ihmisoikeusasioissa vuosikertomuksessamme ja muissa säännöllisissä julkaisuissamme. Käytämme myös sisäisäisiä intranet-sivuja ja muita viestintäkanavia, joissa käsittelemme ja lisäämme tietoisuutta ihmisoikeusaiheista henkilöstömme kanssa.

Epäkohtamenettely

Ilmoituskanaviemme avulla varmistamme, että kaikki asianomaiset yksilöt ja ryhmät voivat esittää huolensa ja että ne tulevat käsitellyksi asianmukaisella tavalla.  Ilmoituksen voi tehdä joko suoraan henkilökohtaisesti tai sähköisesti. Elisan työntekijä voi esimerkiksi ilmoittaa väärinkäytöksistä tai ihmisoikeusloukkauksista ottamalla yhteyttä suoraan esimieheensä, henkilöstöosastoon, yritysvastuuosastoon, lakipalveluosastoon tai sisäiseen tarkastukseen. Samoin asiakkaamme voivat ilmoittaa ihmisoikeusloukkauksista ottamalla yhteyttä Elisan myyntiluottamusmiehiin, asiakastileihin, yritysvastuujohtajaan tai lakipalveluosastoon. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme pääsyn muihin kanaviin ihmisoikeuskysymyksiin liittyvien huolenaiheiden esille tuomiseksi.

Whistleblowing kanava  on Elisan valitusmenettelyn ytimessä. Kaikki sidosryhmät voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä ja ihmisoikeusloukkauksista anonyymisti Elisan Whistleblowing-kanavan kautta. Kanavan kautta vastaanotetut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Määritellyt  vastuuhenkilöt tarkastelevat ja käsittelevät ja luokittelevat jokaisen vaatimuksen asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.