Hiihtäjä tunturimaisemassa

Ilmastosiirtymäsuunnitelmamme nettonollatavoitteelle 2040

Asetamme kunnianhimoiset tavoitteet toimenpiteillemme ilmastokriisin estämiseksi.
Osallistamme muita mukaan toimenpiteisiin ilmastosiirtymän edistämiseksi.
Osoitamme vastuullisuutta läpinäkyvällä raportoinnilla.

Elisan missio on digitalisatiolla kestävä tulevaisuus. Sen mukaisesti ja nopeuttaaksemme hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista, olemme sitoutuneet Pariisin sopimukseen ja sen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpenemistä 1,5 asteella. 

Ilmastosiirtymäsuunnitelmassa kuvaamme miten pyrimme saavuttamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteemme. Suunnitelma ohjaa Elisan toiminnan ympäristöön ja kestävyyteen vaikuttavia strategioita ja prosesseja. Suunnitelman toteuttamiseen kutsumme mukaan kaikki ne sidosryhmät, jotka ovat kiinnostuneita vähentämään päästöjä Elisan arvoketjussa. 

Ilmastosiirtymän tulisi olla oikeudenmukaista ja reilua, perustua tavoitteelliseen yhteistyöhän ja turvata luonnon ekosysteemejä.

Tavoite

Ilmastosiirtymäsuunnitelman tavoitteiden asettamisen perusta

Elisan ilmastosiirtymäsuunnitelma kuvaa niitä keinoja, joilla toteutamme sekä strategisia ilmastotavoitteitamme kasvihuonekaasujen minimoimiseksi kaikissa toiminnoissamme että mahdollistamme sidosryhmien ilmastosiirtymämatkaa.

Suunnitelma perustuu nykytila-analyysiin ja strategiseen ennakointiin siitä, miten ilmastosiirtymämme voi vaikuttaa liiketoimintaamme ja arvoketjun sidosryhmiin. Muodostamiemme hypoteesien perusteella määritämme välitavoitteita  matkallamme kohti nettonollatavoitetta.


SBTi -organisaatio on hyväksynyt Elisan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet seuraavasti:

Lähiajan ilmastotavoite vuodelle 2030 :

Elisa on sitoutunut lähiajan ilmastotavoitteessaan vuodelle 2030 vähentämään absoluuttisia Scope 1, 2 ja 3 kasvihuonekaasupäästöjä 42 % perusvuodesta 2021. Saavutamme sen ilman hiilikrediittejä tai arvoketjun ulkopuolistailmastomuutoksen hillitsemistä. 

Nettonollatavoite vuodelle 2040 :

Elisa on sitoutunut pitkän aikavälin ilmastotavoitteessaan vuodelle 2040 vähentämään absoluuttisia Scope 1, 2 ja 3 kasvihuonekaasupäästöjä 90 % perusvuodesta 2021. Etusijalle asetetaan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen suorilla päästövähennyksillä, ja kaikki jäännöspäästöt neutraloidaan SBTi-kriteerien mukaisesti ennen kuin nettonollapäästöt saavutetaan vuonna 2040.

Toiminta

Toteutusstrategia ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Ilmastotoimet ovat ilmastonmuutostavoitteemme käytännön toteuttamista. Tämä tarkoittaa jatkuvaa, pitkän aikavälin  muutosta kohti kunnianhimoista tavoitetta. Lähiajan toimissa keskitymme toimenpiteisiin, omassa toiminnassa parantamalla energiatehokkuutta ja hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa. Toimitusketjussa keskitymme päästöjen vähentämiseen yhteistyötä tehostamalla.  Pitkäjänteinen, periksiantamaton työmme luo pohjan Elisan nettonollatavoitteelle vuodelle 2040. Rakennamme Elisan Ilmastosiirtymäsuunnitelmaa parhaiden käytäntöjen ja hyväksi todettujen viitekehysten pohjalta.

Ilmastosiirtymäsuunnitelmamme käsittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista, mutta myös siirtymäkauden riskejä ja mahdollisuuksia:

Fyysisistä ilmastoriskeistä mahdollisuuksia auttaa asiakkaita​

Riski 1:

Ilmaston lämpenemisestä johtuvat keskilämpötilan muutokset​

Mahdollisuus 1:

Ilmastomuutoksen hillintä:​
Uusien liiketoimintojen kehittäminen kestävien ratkaisujen innovaatioilla

Riski 2:

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset sääilmiöt

Mahdollisuus 2:

Sopeutus ilmastomuutokseen:​
Kestävien ratkaisujen tarjoaminen kypsillä liiketoiminta-alueilla

Ilmastosiirtymäriskeistä resurssitehokkuuden mahdollisuuksia​

Riski 3:

Kustannusten nousu markkinoiden, sääntelyn ja energiaverojen vuoksi​

Mahdollisuus 3:

Energiatehokkuus:​
Energiatehokkuuden lisääminen jatkuvalla parannuksella

Riski 4:

Riippuvuus arvoketjun sitoutumisesta ilmastotavoitteisiin​

Mahdollisuus 4:

Materialitehokkuus:​
Kiertotalouden integrointi päivittäiseen liiketoimintaan

Riski 5:

Sidosryhmät odottavat ICT-teollisuudelta tehokkaampia ilmastotoimia​

Mahdollisuus 5:

Läpinäkyvä sitoutuminen:​
Tieteeseen perustuvat tavoitteet ja vankka ilmastomuutossuunnitelma

Sitouttamisstrategia sidosryhmien mukaan ottamiseksi 

Ilmastosiirtymämme on pitkälti riippuvainen ulkopuolisten sidosryhmien toimista, joten osallistamme aktiivisesti erityisesti toimitusketjuamme ja kannustamme toimiin, joiden avulla saavutetaan Elisan ilmastotavoitteet. On tärkeää kuvata näitä toimenpiteitä avoimesti eri osapuolille, jotta voimme rakentaa luottamusta Ilmastosiirtymäsuunnitelmaamme. Olemme mukana toimialaorganisaatioissa, kuten GSMA, ETIS, JAC ja Palta, sekä FIBS, CLC ja Global Compact Finland, joilla kaikilla on ilmastomuutosta ajavia aloitteita.

Vastuullisuus

Mittarit ja tavoitteet nykyisten olosuhteiden uudelleenarviointiin

Seuraamme Elisan ilmastosiirtymäsuoriutumista asetettuihin tavoitteisiin nähden ja teemme tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Käsittelemme myös niihin liittyviä vaikutuksia ja riippuvuuksia yhteiskunnasta, taloudesta ja luonnonympäristöstä. Toteutamme prosessin Elisan ympäristöjärjestelmän ja siihen liittyvien hallintomekanismien kautta. Jatkuvaa sidosryhmävuoropuhelua varten jaamme tietoa mittareista ja tavoitteista niin, että  Elisan ilmastosiirtymäsuunnitelma kehittyy ajan myötä oppimisen ja jatkuvan parantamisen pohjalta.

Graafi päästövähennyksistä, tavoitteena 42 % päästövähennys vuoden 2021 tasosta.

Scope 1 ja 2 -päästöt muodostavat noin 1 % Elisan kokonaishiilipäästöistä. Oman toimintamme Scope 3 -päästöt (omassa toiminnassa, liikematkoissa ja työmatkoissa syntyvät päästöt) aiheuttavat vain 2 % jäljellä olevista 99 %:sta paljastamistamme Scope 3 -päästöistä. Suurimmat Scope 3 -päästöluokat ovat ostetut tavarat ja palvelut sekä pääomahyödykkeet.

Jatkamme pitkäjänteistä jatkuvaa energiatehokkuuden kehittämistä ja näemme kiertotalouden mahdollisuutena materiaalitehokkuuteen koko toiminnassamme.

Total Scope 3 -päästöt olivat vielä hieman nousussa vuoden 2023 lopussa, mikä osoittaa tarvetta nopeuttaa toimitusketjun panosta ilmastoomme seuraavien vuosien aikana.

Elisan vuosittaiset vastuullisuusraportit ovat kolmannen osapuolen varmentamia, ja sisältävät GRI-, SASB-, EU -taksonomian ja TCFD-indikaattoreiden mukaiset ympäristövastuuraportit sekä omat mittarimme. Lisäksi olemme vapaaehtoisesti raportoineet Elisan ilmastotietoa CDP:lle vuodesta 2011 lähtien. Pyrimme vastaamaan kasvaviin raportointiodotuksiin myös muiden sidosryhmien keskuudessa.