Ympäristöriskien hallinta

Teemme säännöllisesti kattavia analyysejä ympäristövastuutekijöistä, jotta voimme entistä paremmin tunnistaa, arvioida ja hallita Elisan riippuvuuksia, vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia. Riskien arvioinnissa pyritään tunnistamaan ja analysoimaan yritys- ja omaisuustason ongelmia, jotka voivat vaikuttaa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen, ja tunnistamaan toimenpiteitä näiden riskien vähentämiseksi. 

Ympäristövastuuseen liittyvien riskien tunnistamis- ja arviointiprosessi

Kuvaamme Elisan ilmastoon ja luontoon liittyvien riippuvuuksien, vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien tunnistamis- ja arviointiprosessia TCFD:n suositusten mukaisesti. 

Vuosittaisen ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin suorittaa yritystason ympäristö- ja energiatyöryhmä, ja siihen osallistuu keskeisten toimintojen edustajia koko organisaatiosta. Arviointi voi sisältää esimerkiksi työpöytäanalyysin, työpajoja, mukautetun Delphi-tyyppisen paneelin, jossa on mukana ympäristövastuun huippuasiantuntijoita, ja siinä on mukana Elisan työntekijöistä koostuva avoin erityisryhmä. 

Derivoimme työn aikana tunnistetuista varmuuksista ohjaavia tekijöitä systeemiajattelun kautta. Siirtymä- ja fyysiset ilmastoriskiskenaariot valitaan hyödyntämällä erilaisia tietolähteitä esimerkiksi EU:sta, Cicerosta, IPPC-direktiivistä ja  TFCD:stä. Tarkastelemme kokonaisuutta markkinariskit ja teknologian muutokset, maineriskit, poliittiset ja oikeudelliset riskit sekä fyysiset riskit huomioiden. Tämä auttaa meitä tunnistamaan ympäröiviä keskeisiä epävarmuustekijöitä ja kehittämään skenaarioita. Vaikuttavuuskyselyt auttavat meitä arvioimaan ulkoisten sidosryhmien odotuksia. 

Yritysvastuun johtoryhmä hyväksyy arvioinnin tulokset. Merkittävät ympäristövastuuseen liittyvät riskit viedään konsernin johtoryhmälle osana yritysriskien arviointia. 

Lue lisää

Ympäristövastuuseen liittyvien riskien hallintaprosessi

Kuvaamme Elisan ilmastoon ja yhä enemmän myös luontoon liittyvien riippuvuuksien, vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien hallintaprosessia TCFD:n suositusten mukaisesti. 

Esimerkiksi ilmastoriskien arvioinnissa tunnistetaan korkean sademäärän aiheuttamat tulvariskit. Tämä on riski niille data- ja telekeskuksille, jotka sijaitsevat merenpinnan alapuolella. Äärimmäiset sääolosuhteet, kuten äärimmäiset sademäärät, lisääntyvät tulevaisuudessa. Elisa ottaa vakuutuksen, joka kattaa telelaitoksillemme aiheutuvat tulvariskit. 

Varmistaakseen uusiutuvan energian saatavuuden kohtuulliseen hintaan Elisa hyödyntää myös sähkönhankintasopimuksia. Aurinkoenergian hyödyntäminen tukiasemissa ja datakeskuksissa on toinen esimerkki mahdollisuuksista. 

Elisalla etsitään jatkuvasti tapoja parantaa riskienhallintaa ja pyritään aktiivisesti oppimaan ulkoisista parhaista käytännöistä. On ratkaisevan tärkeää ottaa sisäiset keskeiset sidosryhmät mukaan ilmastoriskien hallintaan. 

Energia- ja päästötavoitteet, edistymistilanne ja tarvittavat toimenpiteet tarkistetaan neljännesvuosittain. Hallintaprosessi, johon kuuluu operatiivisten riskien hallinta, sisältää operatiivisten riskien arvioinnin, käsittelyn, seurannan ja tarkastelun. Tavoitteena on hallita riskitasoa hyväksymällä riskit, lieventämällä riskejä sekä välttämällä niitä. 

Kaikki ilmastoriskit eivät vaikuta lyhyellä aikavälillä. Ne voivat kuitenkin aiheuttaa merkittäviä riskejä pitkällä aikavälillä, ja siksi on tärkeää tunnustaa tällaisten riskien vaikutus, vaikka ne eivät johtaisi välittömiin toimiin. Verkko- ja konesalihankkeisiin liittyvien lieventämistoimien priorisointi perustuu pääosin investointien tuottoon. Jos on olemassa toimia, joilla on pidempi takaisinmaksuaika, mutta jotka ovat muutoin merkittäviä, niitä voidaan arvioida erikseen. 

Lue lisää

Integrointi Elisan yleiseen riskienhallintaan

Kuvaamme, miten ilmastoon ja yhä enemmän myös luontoon liittyvien riskien tunnistamis-, arviointi- ja hallintaprosessit integroidaan Elisan yleiseen riskienhallintaan TCFD:n suositusten mukaisesti. 

Elisan ilmastoon liittyvien riskien tunnistamis-, arviointi- ja hallintaprosessit on integroitu organisaation yleiseen riskienhallintaan, jossa luokittelemme riskit strategisiin, operatiivisiin, vakuutettaviin ja taloudellisiin riskeihin. Keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät riskit liittyvät pääosin energiatehokkuuteen. Näitä riskejä ovat sekä energian saatavuus ja hinta että televiestintätoimintojen ja -palvelujen, kuten verkkojen, toimintahäiriöt. 

Ilmastoriskien arviointi on osa liiketoimintamme  riskien hallintaa, ja siten myös merkittäviä ilmastonmuutosriskejä hallitaan konsernin johtoryhmässä osana yritysriskien katselmusta. Strategiaprosessissa ilmastonmuutosriskit priorisoidaan niiden odotetulla merkittävällä taloudellisella vaikutuksella, joka arvioidaan riskien todennäköisyyden ja taloudellisten kustannusten perusteella. 

Lue lisää

Elisan luontoon liittyvät riippuvuudet arvonluonnissa

Lisäämme yhdessä toimitusketjumme kanssa jatkuvasti ymmärrystämme siitä, kuinka arvonluontiin käytettävistä panostuksista voi syntyä luontoon liittyviä riippuvuuksia, vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia.

Lue lisää

Sidosryhmien osallistuminen luontoon liittyvien riskien hallintaan

Sitoutamme yhä enemmän sidosryhmiä, erityisesti Elisan toimitusketjussa, luontoon liittyvien riippuvuuksien, vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien arviointiin. 

Lue lisää