Nuori tietokoneen ääressä kuulokkeet päässä

Sosiaalinen vastuu

Edistämme reilua ja osallistavaa digitaalista yhteiskuntaa

Työskentelemme joka päivä rakentaaksemme turvallista digitaalista ympäristöä, jotta jokaisen ihmisen yhdenvertaiset oikeudet toteutuisivat. Kunnioittamalla ihmisoikeuksia ja oikein tekemisen periaatteitamme omassa toiminnassamme voimme yhdessä työntekijöidemme sekä partnereidemme kanssa luoda kestävää tulevaisuutta. Syrjimättömyys, yhdenvertaisuus, hyvä johtaminen, työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille olennaisia asioita.

Elisan sosiaalinen vastuu lyhyesti

Olennaiset teemat

 • Olemme vastuullinen työnantaja
 • Toimimme vastuullisesti myynnissä ja asiakasviestinnässä
 • Edistämme vastuullisuutta ja eettisyyttä hankintaketjussa
 • Edistämme saavutettavuutta ja palveluiden helppokäyttöisyyttä

Mittarit

 • Työtyytyväisyys
 • Asiakastyytyväisyys suhteessa NPS (31) tavoitteeseen
 • 100 % elisalaisista suorittanut Code of Conduct -koulutuksen
 • Toimitusketjun vastuullisuuden kehittäminen
 • Elisan nopeat yhteydet kaikille suomalaisille (uusi mittari 2022)
 • Naisten osuus esihenkilöistä (uusi mittari 2022)

Hallintoelimet

Vastuullinen työnantaja ja tasa-arvo:

 • Elisan johtoryhmä > HR 

Vastuullinen toimitusketju:

 • Elisan johtoryhmä > Talous > Hankinta > Vastuullisen hankinnan työryhmä

Saavutettavuus:

 • Elisan johtoryhmä > Yritysvastuun johtoryhmä > Saavutettavuustyöryhmä 

Politiikat ja ohjeet

 • Elisan yleiset toimintaperiaatteet
 • Elisan ihmisoikeuspolitiikka
 • Elisan korruption ja lahjonnan vastainen politiikka
 • Elisan eettisen ostamisen periaatteet

Ks. Elisan politiikat ja ohjeet

Henkilöstön koulutus

 • Jatkuvia pakollisia koulutuksia yleisistä toimintaperiaatteista ja lahjonnanvastaisuudesta.
 • Kohdistettuja koulutuksia eri työntekijäryhmille ihmisoikeuksista, monimuotoisuudesta ja inkluusiosta ja tiedostamattomista ennakkoluuloista sekä koulutuksia vastuullisesta hankinnasta.

Vastuullinen työnantaja

Työllistämme tuhansia ammattilaisia ammattilaista Suomessa ja kansainvälisesti. Menestymisemme nyt ja tulevaisuudessa perustuu jatkuvaan oppimiseen ja osaavaan sekä muutoskykyiseen henkilöstöömme.  

Olemme jo vuosia edistäneet toimitilojamme, työskentelykulttuuria ja -välineitämme tukemaan turvallista ja yhdenvertaista työhyvinvointia niin fyysisissä kuin virtuaalisessa työskentelyssä. 

Elisalainen valmentava johtaminen, säännölliset oppimiskeskustelut sekä yhteisesti sovitut tavoitteet mahdollistavat, että elisalaiset voivat vapaasti valita itselleen ja työlleen sopivan tavan ja paikan. 

Elisalla olemme sitoutuneita työyhteisöön, joka rohkaisee kaikkia oppimaan, jakamaan näkökulmiaan ja kehittämään työtään. Meille on tärkeää, että jokainen voi olla aito oma itsensä ja tuntea, että häntä kuullaan omana itsenään.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai työpaikkakiusaamista. 

Elisa Oyj:ssä käytössä yksi Suomen parhaista uudelleensijoitusohjelmista muutostilanteissa, joissa työtehtäviä joudutaan uudelleenjärjestelemään.

Monimuotoisuuden edistäminen

Tavoitteemme on, että jokainen voi osaltaan edistää missiotamme Digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Jokainen on tervetullut antamaan parhaan panoksensa.

Kansainvälistyminen korostaa edelleen yhdenvertaisuuden merkitystä Elisalle niin moninaisten työntekijöiden kuin erilaisten asiakaskohtaamisten ja kumppaniyhteistyön näkökulmista. Arvostamalla moninaisuutta työelämässä parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Kokemus yhdenvertaisesta työyhteisöstä vahvistaa psykologisen turvallisuuden tunnetta, joka edistää kommunikaatioita ja tärkeitä innovaatioita. Toistemme kunnioittaminen on myös oleellinen osa yhteistyöarvoamme.

Yhteisillä periaatteilla edistämme osallistavaa työyhteisöä, jossa ketään ei syrjitä tai kohdella epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi rodun, iän, uskonnon, kielen tai kansallisuuden takia ja jossa jokainen voi yhdenvertaisesti kokea osallisuutta. Tämä on meille paitsi keskeinen pyrkimys, myös periaatteemme ja eettinen standardi.

Elisan yleisten toimintaperiaatteiden, ihmisoikeuspolitiikan ja yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti kohtelemme kaikkia työntekijöitämme kunnioittavasti ja tasapuolisesti rekrytoinnissa, työnsaantimahdollisuuksissa, palkkauksessa, urakehityksessä ja työsuhteen päättyessä. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai  seksuaalista ahdistelua. Nämä periaatteet koskevat myös mainontaa ja markkinointiamme, joille olemme laatineet ohjeet ja prosessin eettisen toimintatavan varmistamiseksi. Elisan työntekijöillä ja muilla yhteistyökumppaneillamme on velvollisuus ilmoittaa meille rikkomuksista näitä periaatteita vastaan.

Elisan yhdenvertaisuuden johtamisen toimenpiteet ja tavoitteet hyväksytään Elisan henkilöstöhallinnon johtoryhmässä. Elisan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmä edistää omalta osaltaan sovittujen tavoitteiden toteutmista sekä varmistaa syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden toteutumista. Ryhmä raportoi tarvittavilta osin toiminnastaan Elisan henkilöstöhallinnon johtoryhmälle. Keräämme palautetta ja mittaamme onnistumistamme kaksi kertaa vuodessa tehtävällä henkilöstökyselyllä. 

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Elisan sisäiset toimintaohjeet kattavat työterveys ja -turvallisuusriskien tunnistamisen, analysoinnin ja tapaturmien tutkinnan. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä sisältää työterveyshuollon, työhöntulo- ja terveystarkastukset, näöntarkastukset, rokotukset, korvauksen fysioterapiasta sekä kuntoutuksen. Työterveyshuoltomme palvelusisältö Suomessa ylittää huomattavasti suomalaisen lakisääteisen tason. Tarjoamme myös oman hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi liikunta- ja harrastustoimintaa.

Henkilöstöosasto vastaa työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminnan kehittämisestä, sekä henkilöstön näihin liittyvästä koulutuksesta. Toimitilapalvelut ja IT-osasto vastaavat puolestaan työolosuhteista. Säännöllisesti kokoontuva työympäristötoimikunta, jossa on mukana henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon edustajat, koordinoi työsuojeluorganisaation toimintaa. Se huolehtii työsuojelutoimintaohjelman mukaisista toimenpiteistä sisältäen työolojen seurannan ja vaarojen arvioinnin.


Päivittäisjohtaminen on avaintekijä työhyvinvoinnin sekä työterveyden ja -turvallisuuden edistämisessä. Modernit työtavat asettavat henkilöstön hyvinvoinnin seuraamiselle erityisvaatimuksia.  Työuupuminen, stressin estäminen ja toisaalta työmotivaation ja sosiaalisen kanssakäymisen varmistaminen ovat tärkeitä seurannan osa-alueita.

Varhainen välittäminen on olennainen osa Elisan päivittäisjohtamista. Se on osa työkykyjohtamisen toimintamallia, tukien Elisan henkilöstöstrategian ja liiketoiminnan tavoitteita. Systemaattinen, oikein ajoitettu ja kohdennettu yhteistoiminta terveysjohtamisen eri osa-alueilla varmistaa työkyvyn kaiken ikää ja samalla kasvattaa henkilöstön työmarkkina-arvoa.

Toimimme vastuullisesti myös muutostilanteissa, jotka vaikuttavat henkilöstöön. Pidämme tärkeänä, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan muutoksen sisältöön aktiivisella osallistumisella. Toimintamalli ylittää selkeästi Suomen yhteistoimintalain vaatimukset.

Toimialan avaintoimijoiden yhteistyö työterveys ja -turvallisuustyössä varmistaa parhaiden käytäntöjen ja ohjeistusten ajantasaisuuden. Suomessa iso osa huoltotöistämme esim. mastoissa tekee yhteistyökumppaneidemme asentaja. Sen vuoksi työterveys- ja turvallisuustoiminnan onnistumisen seuranta on tärkeä osa yhteistyötä. Virossa ylläpitotyön tekevät pääosin Elisan omat työntekijät.

Moninaiset asiakkaamme

Asiakkaanamme on yli 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa ja Virossa sekä kansainvälisesti. Asiakaskeskeisyys on yksi arvoistamme ja asiakastyytyväisyys sekä asiakkaiden tarpeiden ymmärrys on tärkeä toimintaamme ohjaava tekijä.

Moninaisen asiakaskuntamme tarpeiden syvällinen ymmärtäminen on edellytys palveluidemme kehittämiselle ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle muuttuvissa olosuhteissa. Yhteiskunnan muutokset asettavat erityisvaatimuksia asiakasrajapinnan palveluihin, tuotteisiin ja viestintään. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi kansainvälistymisen tuoma monikulttuurisuus, väestön ikääntyminen, kestävän kehityksen vaatimukset sekä digitaalisuuden mukanaan tuoma media- ja viestintäpalveluiden nopeutuva uudistumissykli. 

Elisa on sitoutunut verkkoneutraliteettiin ja kaikkien palveluiden tarjoamiseen ilman syrjintää.

Datan turvallinen käyttö ja tietosuoja ovat tärkeä osa asiakaspalveluamme. Lue lisää: elisa.fi/tietosuoja

Noudatamme lakeja ja toimialan sääntöjä sekä hyviä tapoja. Alan markkinointia valvoo ja ohjeistaa kilpailu- ja kuluttajavirasto. Asiakkaallamme on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Markkinoinnistamme vastaa markkinointiyksikkö.

Puhelinmyyntiä koskevat erityisesti kuluttajansuojalaki, henkilötietolaki, eräät erityislait, viranomaisohjeet ja säännökset. Puhelinmyyntipalvelustamme vastaa tytäryhtiömme Enia, jonka laadunvalvonta varmistaa, että sovittuja sääntöjä noudatetaan. Asiakastukisivustoltamme löydät ohjeita ja apua palveluihimme liittyen. OmaYhteisö -keskustelualueelta voit saada vastauksen kysymykseesi Elisan tuotteista ja palveluista. Elisa on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa (esim. LinkedIn, Instagram, Facebook ja Twitter). 

Tutustu myös Traficomin Turvallisesti netissä -oppaisiin lapsille ja vanhemmille.

Saavutettavat palvelut kaikille

Kaikkien mukanaolo yhteiskunnan digitalisaatiossa on meille erittäin tärkeää.

Palvelumuotoilumme keskeisiä päämääriä ovat asioinnin helppous, saavutettavuus, turvallisuus, tuottavuus ja elämyksellisyys. Tavoitteenamme on suunnitella palvelut haastavimman asiakkaamme tarpeiden mukaan, jolloin palvelut ovat varmasti kaikille saavutettavia (design for all). 

Tutkimme säännöllisesti erilaisten asiakkaiden luonnollisia asiointipolkuja monikanavaisessa (puhelin, online, myymälä) asiointiympäristössä. Keräämme tietoa ja ymmärrystä monipuolisesti kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen avulla. 

Analysoimamme palautteet muutetaan kehityssuunnitelmiksi ja liiketoimintamme tekemiseksi. 

Vastuullista hankintaa ja kumppaniyhteistyötä 

Vastuullinen ja läpinäkyvä hankintaketju on tärkeä osa Elisan sosiaalista vastuullisuutta. Se on myös merkityksellinen aihe sidosryhmillemme. Hankintamme koostuvat pääosin elektroniikka- ja laitehankinnoista, verkon rakentamisen laitteista sekä erilaisista palveluista pääasiassa EU:n alueelta, mutta myös osin EU:n ulkopuolelta. Elisan hankinnoista noin 80 prosenttia ostetaan suomalaisilta kumppaneilta.  

Teemme tiiviistä yhteistyötä toimittajiemme ja alihankkijoidemme kanssa parantaaksemme koko hankintaketjun vastuullisuutta. Toimitusketjumme riskeihin kuuluvat  erityisesti lapsityövoima, huonot työolot, pakkotyövoima, tietoturvarikkomukset,  tuotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt, jätteiden huono käsittely ja  lahjonta sekä korruptio.  Näitä riskejä kartoitetaan ja vähennetään mm. toimittaja auditoinneilla.  

Olemme jäseniä  teleoperaattoreiden kansainvälisessä The Joint Audit Cooperation (JAC) -yhdistyksessä. Sen tavoitteena on parantaa vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä toimitusketjuissa toteuttamalla yhdessä määriteltyjen kriteerien mukaisia sosiaalisen ja ympäristövastuun arviointeja ja auditointeja toimitusketjussa. JAC-yhteistyö ja erityistyöryhmissä tehtävä yhteistyö (Ilmasto, Ihmisoikeudet) parantavat toimittajasuhteiden hallintaa, auditointikyvykkyyttämme, lisäävät läpinäkyvyyttä toimitusketjussa, sekä vahvistavat osaamista toimitusketjujen vastuullisuuden parhaista käytännöistä.