Sosiaalinen vastuu

Edistämme reilua ja osallistavaa digitaalista yhteiskuntaa

Työskentelemme joka päivä rakentaaksemme turvallista digitaalista ympäristöä, jotta jokaisen ihmisen yhdenvertaiset oikeudet toteutuisivat. Kunnioittamalla ihmisoikeuksia ja oikein tekemisen periaatteitamme omassa toiminnassamme voimme yhdessä työntekijöidemme sekä partnereidemme kanssa luoda kestävää tulevaisuutta. Syrjimättömyys, yhdenvertaisuus, hyvä johtaminen, työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille olennaisia asioita.

Elisan sosiaalinen vastuu lyhyesti

Olennaiset teemat

 • Olemme vastuullinen työnantaja
 • Toimimme vastuullisesti myynnissä ja asiakasviestinnässä
 • Edistämme vastuullisuutta ja eettisyyttä hankintaketjussa

Mittarit
Suoriutuminen vuonna 2020

 • Työtyytyväisyys
 • Asiakastyytyväisyys suhteessa NPS (31) tavoitteeseen
 • 100 % elisalaisista suorittanut Code of Conduct -koulutuksen
 • Toimitusketjun vastuullisuuden kehittäminen
 • Elisan nopeat yhteydet kaikille suomalaisille (uusi mittari 2022)
 • Naisten osuus esihenkilöistä (uusi mittari 2022)

Riskienhallinta

Politiikat ja ohjeet

Elisan ihmisoikeuspolitiikka

Elisan korruption ja lahjonnan vastainen politiikka

Elisan eetisen ostamisen periaatteet

Hallintoelimet

Vastuullinen työnantaja 

 • Elisan johtoryhmä > HR 

Vastuullinen toimitusketju

 • Elisan johtoryhmä > Talous > Hankinta

Henkilöstön koulutus

 • Jatkuvia pakollisia koulutuksia yleisistä toimintaperiaatteista ja lahjonnanvastaisuudesta.
 • Kohdistettuja koulutuksia eri työntekijäryhmille ihmisoikeuksista, monimuotoisuudesta ja inkluusiosta ja tiedostamattomista ennakkoluuloista sekä koulutuksia vastuullisesta hankinnasta.

Fokusalueet

Vastuullinen työnantaja

Työllistämme tuhansia ammattilaisia ammattilaista Suomessa ja kansainvälisesti. Menestymisemme nyt ja tulevaisuudessa perustuu jatkuvaan oppimiseen ja osaavaan sekä muutoskykyiseen henkilöstöömme.  

Olemme jo vuosia edistäneet toimitilojamme, työskentelykulttuuria ja -välineitämme tukemaan turvallista ja yhdenvertaista työhyvinvointia niin fyysisissä kuin virtuaalisessa työskentelyssä. 

Elisalainen valmentava johtaminen, säännölliset oppimiskeskustelut sekä yhteisesti sovitut tavoitteet mahdollistavat, että elisalaiset voivat vapaasti valita itselleen ja työlleen sopivan tavan ja paikan. 

Meille on tärkeää, että jokainen kokee voivansa tehdä töitä yhdenvertaisessa ja turvallisessa työyhteisössä.  Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai työpaikkakiusaamista. 

Elisa Oyj:ssä käytössä yksi Suomen parhaista uudelleensijoitusohjelmista muutostilanteissa, joissa työtehtäviä joudutaan uudelleenjärjestelemään.

Monimuotoisuuden edistäminen

Kansainvälistyminen korostaa edelleen yhdenvertaisuuden merkitystä Elisalle niin moninaisten työntekijöiden kuin erilaisten asiakaskohtaamisten ja kumppaniyhteistyön näkökulmista. Arvostamalla moninaisuutta työelämässä parannamme työhyvinvointia, työn tuottavuutta sekä asiakastyytyväisyyttä. Kokemus yhdenvertaisesta työyhteisöstä vahvistaa psykologisen turvallisuuden tunnetta, joka edistää kommunikaatioita ja tärkeitä innovaatioita. Toistemme kunnioittaminen on myös oleellinen osa yhteistyöarvoamme.

Yhteisillä periaatteilla edistämme osallistavaa työyhteisöä, jossa ketään ei syrjitä tai kohdella epäoikeudenmukaisesti esimerkiksi rodun, iän, uskonnon, kielen tai kansallisuuden takia ja jossa jokainen voi yhdenvertaisesti kokea osallisuutta. Tämä on meille paitsi keskeinen pyrkimys, myös periaatteemme ja eettinen standardi.

Elisan yleisten toimintaperiaatteiden, ihmisoikeuspolitiikan ja yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti kohtelemme kaikkia työntekijöitämme kunnioittavasti ja tasapuolisesti rekrytoinnissa, työnsaantimahdollisuuksissa, palkkauksessa, urakehityksessä ja työsuhteen päättyessä. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää, kiusaamista tai  seksuaalista ahdistelua. Nämä periaatteet koskevat myös mainontaa ja markkinointiamme, joille olemme laatineet ohjeet ja prosessin eettisen toimintatavan varmistamiseksi. Elisan työntekijöillä ja muilla yhteistyökumppaneillamme on velvollisuus ilmoittaa meille rikkomuksista näitä periaatteita vastaan.

Elisan yhdenvertaisuuden johtamisen toimenpiteet ja tavoitteet hyväksytään Elisan henkilöstöhallinnon johtoryhmässä. Elisan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoryhmä edistää omalta osaltaan sovittujen tavoitteiden toteutmista sekä varmistaa syrjimättömyyttä koskevien periaatteiden toteutumista. Ryhmä raportoi tarvittavilta osin toiminnastaan Elisan henkilöstöhallinnon johtoryhmälle. Keräämme palautetta ja mittaamme onnistumistamme kaksi kertaa vuodessa tehtävällä henkilöstökyselyllä. 

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä sisältää työterveyshuollon, työhöntulo- ja terveystarkastukset, näöntarkastukset, rokotukset, korvauksen fysioterapiasta sekä kuntoutuksen. Työterveyshuoltomme palvelusisältö Suomessa ylittää huomattavasti suomalaisen lakisääteisen tason. Tarjoamme myös oman hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi liikunta- ja harrastustoimintaa.

Henkilöstöosasto vastaa työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminnan kehittämisestä, sekä henkilöstön näihin liittyvästä koulutuksesta. Toimitilapalvelut ja IT-osasto vastaavat puolestaan työolosuhteista. Säännöllisesti kokoontuva työympäristötoimikunta, jossa on mukana henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon edustajat, koordinoi työsuojeluorganisaation toimintaa. Se huolehtii työsuojelutoimintaohjelman mukaisista toimenpiteistä sisältäen työolojen seurannan ja vaarojen arvioinnin.

Päivittäisjohtaminen on avaintekijä työhyvinvoinnin sekä työterveyden ja -turvallisuuden edistämisessä. Modernit työtavat asettavat henkilöstön hyvinvoinnin seuraamiselle erityisvaatimuksia.  Työuupuminen, stressin estäminen ja toisaalta työmotivaation ja sosiaalisen kanssakäymisen varmistaminen ovat tärkeitä seurannan osa-alueita.

Varhainen välittäminen on olennainen osa Elisan päivittäisjohtamista. Se on osa työkykyjohtamisen toimintamallia, tukien Elisan henkilöstöstrategian ja liiketoiminnan tavoitteita. Systemaattinen, oikein ajoitettu ja kohdennettu yhteistoiminta terveysjohtamisen eri osa-alueilla varmistaa työkyvyn kaiken ikää ja samalla kasvattaa henkilöstön työmarkkina-arvoa.

Toimimme vastuullisesti myös muutostilanteissa, jotka vaikuttavat henkilöstöön. Pidämme tärkeänä, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan muutoksen sisältöön aktiivisella osallistumisella. Toimintamalli ylittää selkeästi Suomen yhteistoimintalain vaatimukset.

Toimialan avaintoimijoiden yhteistyö työterveys ja -turvallisuustyössä varmistaa parhaiden käytäntöjen ja ohjeistusten ajantasaisuuden. Suomessa iso osa huoltotöistämme esim. mastoissa tekee yhteistyökumppaneidemme asentaja. Sen vuoksi työterveys- ja turvallisuustoiminnan onnistumisen seuranta on tärkeä osa yhteistyötä. Virossa ylläpitotyön tekevät pääosin Elisan omat työntekijät.

Moninaiset asiakkaamme

Asiakkaanamme on yli 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa ja Virossa sekä kansainvälisesti. Asiakaskeskeisyys on yksi arvoistamme ja asiakastyytyväisyys sekä asiakkaiden tarpeiden ymmärrys on tärkeä toimintaamme ohjaava tekijä.

Moninaisen asiakaskuntamme tarpeiden syvällinen ymmärtäminen on edellytys palveluidemme kehittämiselle ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle muuttuvissa olosuhteissa. Yhteiskunnan muutokset asettavat erityisvaatimuksia asiakasrajapinnan palveluihin, tuotteisiin ja viestintään. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi kansainvälistymisen tuoma monikulttuurisuus, väestön ikääntyminen, kestävän kehityksen vaatimukset sekä digitaalisuuden mukanaan tuoma media- ja viestintäpalveluiden nopeutuva uudistumissykli. 

Palvelumuotoilumme keskeisiä päämääriä ovat asioinnin helppous, saavutettavuus, turvallisuus, tuottavuus ja elämyksellisyys. Tavoitteenamme on suunnitella palvelut haastavimman asiakkaamme tarpeiden mukaan, jolloin palvelut ovat varmasti kaikille saavutettavia (design for all). Tutkimme säännöllisesti erilaisten asiakkaiden luonnollisia asiointipolkuja monikanavaisessa (puhelin, online, myymälä) asiointiympäristössä. Keräämme tietoa ja ymmärrystä monipuolisesti kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen avulla. 

Analysoimamme palautteet muutetaan kehityssuunnitelmiksi ja liiketoimintamme tekemiseksi. 

Datan turvallinen käyttö ja tietosuoja ovat tärkeä osa asiakaspalveluamme. Lue lisää: elisa.fi/tietosuoja

Noudatamme lakeja ja toimialan sääntöjä sekä hyviä tapoja. Alan markkinointia valvoo ja ohjeistaa kilpailu- ja kuluttajavirasto. Asiakkaallamme on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Markkinoinnistamme vastaa markkinointiyksikkö.

Puhelinmyyntiä koskevat erityisesti kuluttajansuojalaki, henkilötietolaki, eräät erityislait, viranomaisohjeet ja säännökset. Puhelinmyyntipalvelustamme vastaa tytäryhtiömme Enia, jonka laadunvalvonta varmistaa, että sovittuja sääntöjä noudatetaan. Asiakastukisivustoltamme löydät ohjeita ja apua palveluihimme liittyen. OmaYhteisö -keskustelualueelta voit saada vastauksen kysymykseesi Elisan tuotteista ja palveluista. Elisa on myös aktiivinen sosiaalisessa mediassa (esim. LinkedIn, Instagram, Facebook ja Twitter). 

Elisan sivustolla vanhemmat saavat ohjeita ja tukea nettivanhemmuuteen ja perheille suunnattuja palveluita löytyy täältä. Tutustu myös Traficomin Turvallisesti netissä -oppaisiin lapsille ja vanhemmille.