Ympäristöhallinto

Ympäristövastuuseen liittyvien aiheiden hallintomallimme takaa sääntöjenmukaisen, tehokkaan ja oikea-aikaisen päätöksenteon sekä ylimmän johdon ja liiketoimintojen strategisen sitoutumisen vastuullisuuteen, mikä vastaa sidosryhmiemme odotuksia ja omia liiketoimintavaatimuksiamme. 

Elisan hallitus valvoo ympäristövastuuta

Kuvaamme Elisan hallituksen suorittamaa ilmastoon ja luontoon liittyvien riippuvuuksien, vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien valvontaa TCFD:n suositusten mukaisesti. 

Vastuullisuustyömme yhdistyy missioomme monilla tasoilla Elisan strategiakausien aikana ja on yhtiön hallituksen hyväksymä. 

Elisan ilmastostrategiaa, edistymistä ja suorituskykyä tarkastellaan säännöllisesti hallituksessa. Organisaation ilmastotyö on jatkunut hyvin ja etenee hallitukselle vuonna 2020 esitettyjen skenaarioiden mukaisesti. Energiamarkkinoita ja hinnoittelua, sääntelyä, ilmastoskenaarioita ja päästöjä sekä Elisan sähkönkulutusta ja hankintatarpeita tarkastellaan säännöllisesti sekä ympäristö- ja energiatyöryhmässä (EEWG) että energiamarkkinoiden ohjausryhmässä. 

Aiomme asteittain lisätä Elisan toiminnan biodiversiteettiin liittyvien kysymysten valvontaa. 

Lue lisää: 

Johdon rooli ympäristövastuuasioissa

Kuvaamme johdon roolia ilmastoon ja luontoon liittyvien riippuvuuksien, vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien arvioinnissa ja hallinnassa TCFD:n suositusten mukaisesti. 

Elisan johtoryhmään kuuluva ja toimitusjohtajalle raportoiva Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja on Elisassa ylin vastuullisuusasioista vastaava henkilö. 

Yritysvastuujohtaja vastaa vastuullisuus- ja kestävyystoimintojen johtamisesta sekä ympäristövastuuseen liittyvistä politiikoista ja päätöksistä. Näitä ja muita ilmastoon ja luontoon liittyviä avainkysymyksiä valvovat yritysvastuun johtoryhmä ja ympäristö- ja energiatyöryhmä, joissa on edustajia sekä liiketoimintayksiköistä että tukitoiminnoista. Ympäristövastuuseen liittyvää raportointia hallinnoivat yritysvastuupäälliköt ja -asiantuntijat. 

Ympäristövastuuseen liittyvät suorituskyky- ja toimintasuunnitelmat tarkistetaan ja niistä sovitaan kaikilla kolmella tasolla: yritysvastuun johtoryhmässä, yrityksen johtoryhmässä ja erityistapauksissa myös hallituksen tarkastusvaliokunnassa. 

Lue lisää: