Ympäristöstrategia

Uskomme, että ICT-alalla on valtavasti mahdollisuuksia edistää ympäristövastuullisuutta. Ilmastonmuutoksen hillinnässä digitalisaatio voi parantaa nykytoimintojen tehokkuutta ja samalla tuoda käyttöön täysin uusia, älykkäämpiä toimintatapoja. Digitaaliset palvelut tarvitsevat laitteita ja energiaa, jotka meidän on hankittava vastuullisesti. 

Ympäristövastuun eri tekijöiden tunnistaminen eri aikahorisonteissa

Vuodesta 2009 lähtien energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut osa strategiaamme. Vuodesta 2020 lähtien olemme keskittyneet ympäristöstrategiassamme johdonmukaisesti kahteen toiminta-alueeseen:

  • Elisan hiilijalanjäljen minimoimiseksi, rinnakkain omien toimintojemme jatkuvan resurssitehokkuuden parantamisen kanssa, työskentelemme Scope 3 -päästöihin liittyvien hankkeiden parissa rakentaaksemme pohjaa syvemmälle ilmastomuutosyhteistyölle Elisan toimitusketjussa.
  • Elisan hiilikädenjäljen kasvattamiseksi jatkamme Elisan sidosryhmille ja yhteiskunnalle tarjoamien ratkaisuiden asiakasvaikutusten ja -mahdollisuuksien tunnistamista .

Kuvaamme TCFD:n suositusten mukaisesti ilmastoon ja myös luontoon liittyviä riippuvuuksia, vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia, joita olemme tunnistaneet Elisalle lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nämä vaikuttavat Elisan strategiaan ja taloudelliseen suunnitteluun esimerkiksi Elisan ilmastosiirtymäsuunnitelman kautta.

Lue lisää

  • Elisan vastuullisuussivut: Ympäristövastuuseen liittyvät aiheet 
  • Elisan vuosittainen kestävyysraportti: Lähestymistapamme ympäristöstrategiaan; GRI 201-2 Kuvaukset tai ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet 
  • Vuosittainen CDP-kysely: C2.3; C2.3a; C2.4; C2.4a; C15.2 
  • Elisan ympäristöjärjestelmä (ISO 14001 -sertifioitu): 6.1 Toimet riskien ja mahdollisuuksien käsittelemiseksi 

Ympäristövastuuseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien vaikutus

Kuvaamme ilmastoon ja yhä enemmän myös luontoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien vaikutusta Elisan liiketoimintaan, strategiaan ja rahoitussuunnitteluun TCFD:n suositusten mukaisesti.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Elisan strategiaan perustuvat ilmastotutkimuksen tieteellisiin tosiasioihin. Kansainvälinen sääntely ja sidosryhmien kasvavat odotukset pakottavat tiukentamaan raportointivaatimuksia.

Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 

Osana Elisan missiota haluamme lisätä tietoisuutta ja kannustaa sekä yksilöitä että organisaatioita ympäristövastuullisuuteen. Tutkimme tapoja, joilla vastuullisuus saavutetaan yhteistyössä, usein uusien digitaalisten ratkaisujen avulla. 

Etsimme uusia ideoita kehittämällä ja tekemällä yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden, startup-yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten kautta teemme yhteistyötä monien maiden tutkijoiden kanssa. Muun muassa näillä suhteilla pysymme vastuullisten innovaatioiden kärjessä. 

Tapaamme vuosittain satoja startup-yrityksiä, minkä ansiosta meillä on reilusti yli 100 aktiivista startup-kumppanuutta. Myös nämä toimet pitävät meidät vastuullisten innovaatioiden johtoasemassa. 

Tuotteet ja palvelut 

Elisan hiilidioksidipäästövähennyksiin kuuluvat omien päästövähennystoimiemme (hiilijalanjälkemme pienentäminen) lisäksi myös päästöt, joita asiakkaamme välttävät (hiilikädenjälkemme kasvattaminen) tarjoamiamme palveluiden ja tavoitteita tukevien tuotteiden avulla. 

Hyvä esimerkki Elisan hiilikädenjälkeä lisäävistä palveluista on se, että etätöitä tehdään jatkuvasti enemmän ja luotettavia virtuaalisia kokousratkaisuja tarvitaan lisää. Tämä kädenjälki syntyy, kun ihmiset, palvelut ja tiedot ovat saatavilla paikasta riippumatta. 

Elisan innovaatiot verkko-optimoinnissa ja automaatiossa ovat olleet olennaisen tärkeitä kehittyvien kansainvälisten digitaalisten palveluidemme kasvulle. Autamme esimerkiksi muita operaattoreita seuraamaan ja automatisoimaan verkkotoimintojaan, mikä parantaa energiatehokkuutta. 

Toiminnot 

Jatkuvat ja pitkäaikaiset sisäiset energiatehokkuusaloitteemme varmistavat jatkuvat parannukset Elisan omaan hiilijalanjälkeen. Tämä tekee meistä vastuullisen kumppanin asiakkaille ja muille sidosryhmille. 

Elisan toimintojen resurssitehokkuustoimet ovat julkista tietoa. Tämän ansiosta ympäristövastuu- ja ilmastoasiat otetaan aina huomioon tuotantostrategiaprosessissamme. Näin Pariisin sopimus vaikuttaa toimintastrategiaamme. Olemme sitoutuneet tieteellisiin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets, SBTi) ja asettaneet tieteeseen perustuvia keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita. 

Onnistuminen varmistetaan jatkuvalla, pitkäjänteisellä ja läpinäkyvällä mittauksella ja arvioinnilla. Parannamme jatkuvasti metodologiaamme vastataksemme toimitusketjumme ja asiakkaidemme toiveisiin entistä tarkemmista laskelmista. 

Toimitusketju 

Elisalla on useita tuhansia toimittajia, joista kymmenet ovat meille elintärkeitä. Käymme heidän kanssaan aktiivista vuoropuhelua varmistaaksemme, että he täyttävät vastuullisuutta koskevat odotuksemme. Globaalit valmistuskeskukset ovat avainasemassa toimitusketjun hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.  

Voimme myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa kannustaa monikansallisia tieto- ja viestintätekniikan toimittajia vastuullisuuteen yhteisen auditointistandardin ja JAC-ohjelmien (Joint Auditing Collaboration) avulla. Toimimme myös aktiivisesti esimerkiksi GSMA:ssa ja ETIS:ssä, joilla on foorumeita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Hankintatoimellamme on tässä huomattavan keskeinen rooli. 

Yhdessä näillä toimenpiteillä voimme jatkuvasti parantaa toimittajien hallintaa ja saada kattavan, ajantasaisen markkinanäkemyksen toimittajistamme, yhä enemmän myös ilmastotoimien osalta. 

Pääoman allokointi 

Osana vastuullisuussitoutumistamme allekirjoitimme ensimmäisen vastuullisuuteen liittyvän uusiutuvan luottojärjestelyn vuonna 2021, ja vuonna 2022 perustimme vastuullisuusrahoituksen viitekehyksen tukemaan yrityksen vastuullisuustavoitteita. Elisa voi laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusvälineitä rahoittaakseen tai jälleenrahoittaakseen vastuullisia investointeja ja hankkeita viitekehyksen mukaisesti. Lue lisää

Rahoitussuunnittelu tukee Elisan strategiaa ja taloudellisia tavoitteita ja perustuu niihin. Täydentävä rahoitussuunnittelu kuvaa ja tukee reaalimaailman liiketoimintaa ja luo sisäisillä prosesseillamme arvoa sidosryhmille Elisan pääoman ja resurssien allokoinnin kautta. 

Asettamalla ja käyttämällä yhteisiä vastuullisuuden suorituskykyindikaattoreita löydämme synergioita, joilla parannamme liiketoimintaamme ja vastuullisuuttamme. Tällaisten johtavien suorituskykyindikaattoreiden on oltava mahdollisimman reaaliaikaisia ja kuvattava jatkuvaa toimintaa lopullisten tulosten sijaan. Tämä edellyttää hyvin toimivaa viestintää keskeisten sisäisten sidosryhmien välillä. 

Vastuullisuuden on oltava osa liiketoiminnan päätöksentekoa. Kun näitä tekijöitä punnitaan rahoitussuunnittelussa alusta alkaen, voimme minimoida riskit ja erityisesti pitkällä aikavälillä maksimoida uudet mahdollisuudet. 

Jatkuvaa strategista vuoropuhelua 

Haluamme, että sidosryhmämme voivat olla varmoja siitä, että Elisa kehittää jatkuvasti ilmastotoimiin ja vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjään olennaisena osana liiketoimintaa ja operatiivista strategista ajattelua ja päätöksentekoa. 

Näin voimme reagoida sekä riskeihin että mahdollisuuksiin ketterästi. Esimerkiksi kiertotalous tunnistettiin skenaarioanalyysissä vuonna 2020 ratkaisevana lisäyksenä mahdollisuuksiimme, ja siitä on sittemmin tullut konsernitason strateginen osa-alue. Lisäksi ilmastostrategia-aineistoja jaetaan Elisan yritysstrategiaprosessin aloitusvaiheessa. 

Lue lisää

  • Elisan vastuullisuussivut: Ympäristövastuuseen liittyvät aiheet
  • Elisan vuosittainen kestävyysraportti: Lähestymistapamme ympäristöstrategiaan; GRI 201-2 Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien vaikutusarviointi 
  • Vuosittainen CDP-kysely: C3.1; C3.2a; C3.3; C3.4; C15.3 
  • Elisan ympäristöjärjestelmä(ISO 14001 -sertifioitu): 6.1 Toimet riskien ja mahdollisuuksien käsittelemiseksi 

Kriisinkestävyyttä koskevat näkökohdat ympäristöstrategian hallinnassa

Kuvaamme Elisan strategian kriisinkestävyyttä ottaen huomioon erilaiset ilmastoon liittyvät skenaariot (mukaan lukien 2 °C tai alhaisempi) ja luontoon liittyvät skenaariot TCFD:n suositusten mukaisesti. 

Ympäristövastuuseen liittyvien kysymysten ja skenaarioiden huomioiminen vahvistaa yritysstrategiaa. 

Lue lisää

Kuvaus luontoon liittyvästä vuorovaikutuksesta

Lisäämme jatkuvasti ymmärrystämme Elisan luontoon liittyvästä vuorovaikutuksesta matalan eheyden ekosysteemien, erittäin tärkeiden ekosysteemien tai vesistressialueiden kanssa. 

Lue lisää